Andelen tidsbegränsat anställda i detaljhandeln ökade mellan 1988 och 2011 från 14 procent till nästan 24 procent. När allt fler har osäkra jobb påverkas arbetsmiljön för alla på jobbet. Handels undersökning visar att de fast anställda oftare drabbas av stress och utmattning på arbetsplatser med hög grad av tidsbegränsade anställningar.

Resultatet är fullständigt naturligt, anser Handels andre vice ordförande Susanna Gideonsson som på onsdagen debatterade frågan på Handels seminarium under Almedalsveckan på Gotland.
– Med många visstidsanställda blir det färre som tar ansvar för verksamheten, och den ordinarie personalen ska samtidigt lära upp nya medarbetare hela tiden. Slutsatsen är att vi måste få ner antalet visstidsanställningar, säger Susanna Gideonsson.

Hon anser att arbetsorganisationen på många håll är alltför slimmad.
– Arbetsgivarna vill bemanna för att plocka ut maximalt av de anställda under varje del av dagen. Det ger en arbetsmiljö som är totalt ohållbar.

Jonas Milton, vd för arbetsgivarorganisationen Almega, sa på seminariet att Handels resultat är intressanta. Han betonade att arbetsgivarna måste ta sitt ansvar.
– I perioder med mycket extra folk på arbetsplatserna är det också som mest att göra. Det är arbetsgivarna som måste ta ansvar för arbetsmiljön och för introduktionen av de nya, det ska inte belasta medarbetarna, sa Jonas Milton.

Han är beredd att förtydliga arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön, till exempel i form av utbildning. Milton betonade att en bra arbetsgivare måste följa upp arbetsmiljökonsekvenserna av hur bemanningen ser ut och göra avvägningar mellan lönsamhet och arbetsvillkor.
– Det är olönsamt att ha medarbetare som mår dåligt. Arbetsgivare har inget egenintresse av att köra skiten ur folk, sa Jonas Milton.
Han framhöll att denna typ av problem löses bäst i lokala diskussioner mellan fack och arbetsgivare.

Gunnar Aronsson, professor i psykologi, ifrågasatte att ordet flexibilitet ofta används för att motivera en slimmad arbetsorganisation.
– En definition av flexibilitet är att man har extra kapacitet att ta hand om oväntade situationer. Det innebär en direkt motsättning mellan flexibilitet och slimmad organisation.

Efter seminariet kommenterade Susanna Gideonsson Jonas Miltons bredvillighet att hitta lösningar baserat på arbetsmiljöansvar och lokala förhandlingar mellan parterna:
– Det är skönt att han tycker så. Nu gäller det att arbetsgivarna går från ord till handling. Faktum är att våra kollektivavtal i dag rymmer stora möjligheter till flexibel bemanning. Om arbetsgivarna bara utnyttjade det så skulle de kunna skippa visstidsanställningarna.

Handels undersökning

Stressigt att jobba
bland visstidare
1 497 Handelsmedlemmar har svarat på enkät som gjorts av Novus Opinon på uppdrag av Handels.

Undersökningen jämför arbetssituationen för fast anställda Handelsmedlemmar på arbetsplatser med stor andel tidsbegränsade anställningar jämfört med arbetsplatser med liten andel tidsbegränsade anställningar.

Resultatet visar att fast anställda på arbetsplatser med många visstidare oftare upplever sitt jobb som stressigt och oftare känner stress på grund av för lite bemanning. Det är också fler i denna grupp som ofta eller alltid kommer hem utmattade från sitt jobb.

Resultatet som presenterades i Almedalen är en del av en större undersökning om otrygga jobb som kommer att redovisas i höst.

Seminariet kan ses på webb-tv i efterhand på www.handels.se.