Lagstiftningen är ett brott mot människans lika värde. Sara Björnson från Göteborgs kongressdelegation vill säkerställa att inga människor i Sverige dör av botliga sjukdomar och kommer därför på Socialdemokraternas kongress att driva frågan om alla människors rätt till sjukvård.

I Sverige finns i dag tiotusentals papperslösa människor. Dessa människor lever sina liv på olika vis. Vissa jobbar och andra gömmer sig i rädsla av att bli deporterade. Men gemensamt för dem alla är att rätten till sjukvård är starkt begränsad. Lagstiftningen ger papperslösa enbart rätt till akut sjukvård och det på egen bekostnad. Definitionen av akut sjukvård är inte specificerad mer än så. Att bedöma fallen akuta eller inte åläggs i praktiken enskilda läkare.

Detta får ödesdigra konsekvenser för patienterna i synnerhet men också läkare i allmänhet. Liknande fall bedöms olika beroende på sjukhus. Många gånger vägras vård vilket i längden leder till dödsfall. En groende sjukdom likt cancer anses i ett första steg inte akut. Dock leder cancer garanterat till ett akutfall efter en längre tid men då ofta alltför sent. Mörkertalet av onödiga dödsfall är många då papperslösa aldrig vågar söka sig till vårdinstanserna med risken att bli deporterade.

Att ålägga Sveriges läkarkår ansvaret att enskilt bedöma patienternas akuta behov, utan riktlinjer är inte att ta politiskt ansvar. Att neka en människa vård bryter mot vårdprofessionens etiska kod och är även en arbetsmiljöfråga menar Läkarförbundet. Rätten för papperslösa att tilldelas vård är en prioriterad fråga för vårdpersonal och fackförbund. Att följa läkarnas etiska kod, att sätta människans välmående i första rummet är en linje politiken också bör följa. Inte bara liv skulle räddas utan även samvetskvalet och ångesten bland vårdpersonal skulle minska.

Sverige har en lång tradition av solidaritet. Dock är detta inte enbart en fråga om solidaritet och välvilja utan en fråga om människans lika värde. På socialdemokratiskt manér ska vi inte skilja på människor och människor utifrån vilka papper och medborgarskap de besitter.
Därför är vård för papperslösa inte en fråga där Socialdemokraterna kan svara nej eller nja. Utan svaret på frågan för oss socialdemokrater måste vara ett tydligt ja.

Sara Björnson
Handelsmedlem och ombud på S-kongressen