– Vi är mycket glada att ha slutit ett bra avtal utan medling och konflikthot, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Avtalet, som blev klart natten till onsdag, ligger i linje med det märke som sattes av de avtal som på tisdagen slöts för industrin, det vill säga löneökningar på 6,8 procent under tre år. Lönerna för butiker och lager ökar de tre åren med 560, 560 respektive 580 kronor i månaden per heltidsanställd.

Avtalens minimilöner ökar med 85 procent av utgående löner.
Anställda som är föräldralediga får 10 procent av lönen i 180 dagar som tillägg till föräldrapenningen. Det innebär en fördubbling av den nuvarande föräldralönen som är tre månader i Handels avtal. Den nya utformningen är en försäkringslösning som förhandlats fram av LO och Svenskt Näringsliv.
– Det är en stor förbättring. Föräldraförsäkringen är extremt viktig för oss och för att ge avtalet en jämställdhetsprofil. Det var den som gjorde att vi kunde släppa kravet på en jämställdhetspott i LO-samordningen, säger Lars-Anders Häggström.

Handels har inte fått igenom sitt krav på en extra semesterdag efter fem års anställning.
– Vi körde frågan stenhårt ända in i slutet i natt, men det gick inte. Vi är lite besvikna, men frågan ska behandlas i en arbetsgrupp, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.
Arbetsgivarna Svensk Handel har inte fått igenom sina krav på förändringar av partihandelsavtalet, bland annat när det gäller arbetstidsreglerna. Även här blir det en arbetsgrupp som ska utreda frågan.
– Vi vill skapa ett modernt kollektivavtal för lagring, distribution och distanshandel. Och för oss betyder modernt inte samma sak som flexibelt, säger Lars-Anders Häggström.

Arbetstidsreglerna i detaljhandelsavtalet har däremot förändrats redan i år. De olika regler som gällt för butiker som har öppet sex respektive sju dagar i veckan har ersatts med en gemensam skrivning i avtalet.

I en arbetsgrupp ska fack och arbetsgivare gemensamt utveckla nya lönesystem för både butiker och lager. Arbetsgivarnas önskan är att öka löneskillnaderna mellan olika anställda, men Tommy Tillgren betonar att gruppens arbete är förutsättningslöst.
Avtalet innehåller också en reglering av yrkespraktik för elever som gått handelsprogrammet, som parterna enades om 2012. Bland annat inrättas en yrkesnämnd som håller i det praktiska.
– Det ser riktigt bra ut. Yrkespraktiken är ett sätt att utveckla yrket och branschen, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson.

Lars-Anders Häggström säger att förhandlingsprocessen skett i positiv anda. Han är extra glad över att ha kunnat sluta ett avtal utan strejkhot och medlare.
– I det här avtalet äger vi parter alla detaljer.

Fakta

Avtal för privata
butiker och lager
Avtalet gäller i tre år, från 1 april 2013 till 31 mars 2016. Sista avtalsåret är uppsägningsbart.

För både butiksanställda och lagerarbetare höjs lönerna med 1700 kronor per heltidsanställd. 560 kronor första året, 560 kronor andra året och 580 kronor tredje året.

60 procent av höjningen (336, 336 respektive 348 kronor) är alla garanterade, resten fördelas via en lokal pott.

Lägstalönerna för anställda över 18 år höjs med 85 procent av utgående löner, det vill säga 475, 475 respektive 495 kronor. Därutöver kan man få del av det lokala löneutrymmet.
Lägstalönerna för 16- och 17-åringar höjs hälften så mycket som de äldres lägstalöner.

Föräldralediga som har varit anställda i minst ett år får en utfyllnad av föräldrapenningen med 10 procent av lönen under sex månader, i stället för tre månader enligt tidigare avtal. Förändringen gäller från 1 januari 2014.

Detaljhandelsavtalet:
Tiden för provanställning förkortas från åtta till sex månader.

Alla anställda, även deltidare, garanteras minst tre timmars arbetspass.

Avtalet får en skrivning som tydliggör förhandlingsskyldigheten vid inhyrning av arbetskraft.

Arbetsgrupp om nytt lageravtal
Gruppen ska ta fram ett förslag till nytt avtal för lager, distribution och distanshandel. Den ska bland annat titta på frågor som rör inflytande för anställda, fysisk och psykiskt arbetsmiljö och arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid.

Arbetsgrupp om lönesystem
Gruppen ska ta fram regler för väl fungerande lokal lönesättning för både butik och lager. Den ska också se över möjligheten att minska arbetstiden.