Från nästa år ska alla som tjänar under 10 000 kronor betala lägsta medlemsavgiften till Handels, föreslår avgiftsutredningen som tillsattes av kongressen 2011. I dag gäller lägsta avgiften (115 kr) för alla som tjänar under 8 000 kronor.
– Vi tror att det blir lättare att rekrytera medlemmar med låga inkomster, kommenterar Handels ordförande Lars-Anders Häggström som lett utredningen.
Samtidigt vill utredningen höja taket i systemet genom att införa två nya avgiftsklasser. I dag betalas högsta avgiften av dem som tjänar över 26 000 kronor, från nästa år blir högsta klassen för medlemmar som tjänar över 28 000 kronor.

Ett mer kontroversiellt förslag är att medlemsavgiften ska vara lika i alla Handels avdelningar från 2017. I dag får avdelningarnas avgift variera 10 kronor upp eller ner från medianvärdet av alla avdelningars avgifter. I framtiden mister avdelningarna helt makten över nivån på avgiften, enligt utredningens förslag.
– Vi tycker det är viktigt att medlemskapet är likvärdigt, enhetligt och enkelt, säger Lars-Anders Häggström.
 I stället för att avdelningarna själva beslutar om nivån på avgiften kommer höjningar att ske i takt med reallöneutvecklingen. Samma metod används i dag för förbundsavgiften till Handels (se faktaruta).
 
Stockholmsavdelningens ordförande Martin Ångman reserverade sig när förbundsstyrelsen sa ja till utredningens förslag. Hans avdelning förlorar kring två miljoner kronor per år på att tvingas sänka sin medlemsavgift, som i dag är den högsta tillåtna. Ändå är det inte pengarna som oroar Martin Ångman mest.
– Det är ett demokratiskt problem mer än ett ekonomiskt. Avdelningen förlorar ett viktigt styrmedel och kan inte längre finansiera extra satsningar med höjd medlemsavgift.

Han pekar på att den fackliga organisationsgraden i Stockholm är låg – färre än hälften av alla handelsanställda är med i facket.
– Vi har potential att bli dubbelt så många, men det kräver resurser, säger han och menar att det blir svårt att genomföra offensiva satsningar när avdelningen tvingas sänka sin avgift.
Det är 10 av Handels 19 avdelningar som tvingas sänka avgiften och får minskade intäkter. Förutom Stockholm är Halmstad och Borås de som drabbas hårdast. För alla tre minskar intäkterna kring 8 procent.

Mellan 2017 och 2021 vill utredningen dock ha ett utjämningssystem där förbundet skjuter till pengar till de avdelningar som drabbas. Om dagens positiva utveckling av medlemsantal och reallöner fortsätter ger det också mer klirr i avdelningarnas kassor, som i många fall redan är välfyllda av eget kapital.
– Ingen avdelning är utfattig. Och de har sju år på sig att anpassa verksamheten. Det borde inte vara något problem, säger Lars-Anders Häggström.
Han pekar också på Handels medlemsundersökning där 74 procent svarat att gemensamma avgifter är ett bra förslag.
Utredningens förslag att höja golv och tak beslutas av Handels förbundsråd i maj i år. Förslaget om samma avgift i alla avdelningar blir en fråga för kongressen 2016.

Fakta 

Så är Handels avgifter i dag

Medlemsavgiften till Handels består av en del till förbundet och en annan del till den avdelning man tillhör.

Avgifterna varierar från 115 kr/mån till 485 kr/mån beroende på inkomst och avdelning.

Exemplen nedan visar avgiften 2014 i tre inkomstlägen i två avdelningar.

Avd 16 Linköping har lägsta möjliga avdelningsavgift, avd 20 Stockholm har högsta möjliga.

Avgift till a-kassan (120 kr) tillkommer för dem som är medlemmar där.

Inkomst            Avd 16     Avd 20

Under 8 000 kr    115 kr      115 kr 
18 500 kr             329 kr      349 kr 
Över 26 000 kr    465 kr      485 kr  

Avgiftsutredningen

Föreslår ändringar från 2015 och 2017

Avgiftsutredningen tillsattes av Handels kongress 2011 efter att flera motioner krävt att systemet skulle ändras på olika sätt. Utredningen vill att avgiftssystemet ska vara enhetligt, rättvist, tydligt enkelt samt smidigt att administrera. Utredningen föreslår:

1. Medlemsavgiften ska vara lika i alla Handelsavdelningar från 1 januari 2017.

2. Mellan 2017 och 2021 gäller ett utjämningssystem. Avdelningar som tvingas sänka sina avgifter kompenseras med pengar från förbundet. Under fem år betalas totalt 12 miljoner kronor i gradvis avtrappning.

3. Från 2017 justeras avdelningsavgiften upp i relation till reallönernas ökning, på samma sätt som förbundsavgiften i dag. Utredningen räknar med att reallönerna (löneökningar minus inflation) ska öka med 1,5 procent per år. Det ökar avdelningarnas intäkter med 2,2 miljoner kronor per år.

4. Redan 2015 höjs taket i systemet genom att två nya avgiftsklasser införs: 27 000 -- 27 999 kr samt 28 000 kr och däröver.

5. Samtidigt (2015) höjs golvet. Den lägsta avgiftsklassen omfattar alla som tjänar under 10 000 kr/mån.

6. Punkt 4 och 5 (golv och tak) beslutas av Handels förbundsråd i maj 2014. Övriga förslag beslutas av kongressen 2016.