Vilket var ditt viktigaste resultat?
– Att det finns en medvetenhet om de arbetsmiljörisker som jobbet innebär, som till exempel exponeringen för kemikalier och belastningsskador. Ändå är arbetsmiljön en fråga som ofta glöms bort när frisörerna går ut i arbetslivet.

– Som ny frisör är man mest koncentrerad på att skapa sig en kundkrets och förbättra sin arbetsteknik.

Hur kan man öka frisörernas medvetenhet och kunskap om arbetsmiljön?
– Lärarnas engagemang spelar en stor roll. Det kan till exempel handla om att ständigt påminna sina elever om vikten av att använda ventilation, dragskåp, handskar och förkläde. Även organisationen har stor betydelse för frisörernas arbetsmiljöarbete.

På vilket sätt då?
– Många salonger har en otydlig organisation med både egenföretagare och anställda. Då blir det svårare att driva igenom gemensamma investeringar som till exempel dragskåp och bra ventilation. I min studie hade de frisörer som jobbade i salonger med enbart anställda ett mer aktivt arbetsmiljöarbete.

Oroade sig frisörerna för arbetsmiljön?
– Ja, det fanns en viss oro. Denna speglade sig i att många inte räknade med att kunna jobba som frisörer i hela sitt yrkesliv, vissa trodde att de bara skulle kunna stanna i cirka tio år. Det tycker jag är anmärkningsvärt.

Vilka är de viktigaste insatserna för en bättre arbetsmiljö?
– Förstärka undervisningen i arbetsmiljökunskap, idag är den mycket varierande. Dessutom behövs en tydligare organisation ute på salongerna och ett gemensamt forum där frisörerna kan hämta kunskap och diskutera arbetsmiljöfrågor. Att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete på salongerna.

Fotnot: Studien publiceras i en vetenskaplig artikel i mars.