I dag den 31 mars, på det gamla avtalets sista dag, meddelade Handels och Frisörföretagarna att man enats om ett nytt kollektivavtal för frisörer.
Det tvååriga avtalet innehåller en ny lönemodell som börjar gälla 1 juni. Dagens grundlön ersätts av ett basbelopp som är 15 000 kr/mån för en behörig frisör. Arbestprovision med 17,25 procent betalas ut från första kronan. Ingen ska dock tjäna mindre än 21 819 kr/mån som är avtalets garantilön.
– Det blir lättare för både arbetsgivare och anställda att räkna ut lönen. Det är en stor fördel för alla, kommenterar Handels ombudsman Linda Palmetzhofer.

Arbetsgivarna har delvis fått gehör för sina krav på ändringar av ersättningen för obekväm arbetstid. Ob-ersättningen ska beräknas utifrån garantilönen. Effekten blir ob-tillägg på en något lägre nivå än i dag för frisörer som anställs i framtiden. De som är anställda redan i dag får dock kompensation, bland annat i form av ett personligt lönetillägg som gäller så länge de är kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.
Linda Palmetzhofer pekar på andra framgångar för facket som kompenserar ändringen i ob-systemet.
– Vi har fått igenom ett branschvanetillägg i form av högre provision för erfarna frisörer och en arbetstidsförkortning på tio timmar om året.
Med rak provision blir frisörernas lön än mer beroende av salongens prissättning. En nyhet i avtalet är att arbetsgivaren och de anställda ska diskutera prissättningen på ett möte varje år.

Linda Palmetzhofer är extra nöjd med att det nya avtalet kunnat förhandlas fram innan det gamla löpte ut, och utan konflikthot och medling som förekommit de senaste avtalsrörelserna.
– Nu är det vi parter som själva äger avtalet. Det ger goda förutsättningar för oss att arbeta tillsammans för att fortsätta stärka branschen.

 Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell är nöjd efter omständigheterna.
– Vi har fått ett avtal som är enklare att tolka, och kostnaden för ob-tillägget blir lägre i framtiden. Det gör det möjligt att erbjuda tjänster på kvällar och helger utan att förlora pengar.

Avtalet gäller från 1 april, men den nya lönemodellen träder i kraft 1 juni, för att fack och arbetsgivare ska få tid att berätta om förändringarna för dem som är berörda.
För april och maj utbetalas ett engångsbelopp.
Löneökningarna i avtalet följer LO-samordningen, det vill säga de ligger i nivå med de treåriga avtal som stora delar av arbetsmarknaden slöt 2013.

 

Fakta:

Frisöravtalet

Avtalet gäller 1 april 2014 -- 31 mars 2016.

En ny förenklad lönemodell införs från 1/6 2014 för behöriga och obehöriga frisörer samt för elever i nivå 4. Den nya modellen består av ett basbelopp, arbetsprovision från första kronan och garantilön.

Behörig frisör (heltid) 1/6 2014
Basbelopp: 15 000 kr
Arbetsprovision: 17,25%

Behörig frisör (heltid) 1/4 2015
Basbelopp: 15 000 kr
Arbetsprovision: 17,30%

Obehörig frisör och elev i nivå 4 (heltid) 1/6 2014
Basbelopp: 13 900 kr
Arbetsprovision: 7,7%

Obehörig frisör och elev i nivå 4 (heltid) 1/4 2015
Basbelopp: 14 000 kr
Arbetsprovision: 7,9%
    
För perioden april och maj 2014 utges ett engångsbelopp om 2,25 kr/arbetad timme för behöriga frisörer och 1,60 kr/arbetad timme för obehöriga frisörer och elever i nivå 4.

Garantilönen för behöriga frisörer ökar från och med 1/4 2014 med 570 kr/mån till 21 819 kr/mån. 1/4 2015 blir den 22 389 kr/mån.

Garantilön införs för obehöriga frisörer från och med 1/6 2014 på 15 273 kr/mån. 1/4 2015 blir den 15 672 kr/mån.  

Friskvårdsbidraget höjs med 350 kronor till 2 050 kr/år och gäller alla anställda.

Tjänstetidstillägget för behörig frisör höjs 2015 med 122 kr/mån till 600 kr/mån.

Avtalets skrivningar om arbetstider och om kompetensutveckling har förtydligats.

Prissättningen i salongen ska diskuteras på ett möte mellan arbetsgivaren och de anställda varje år.

Förändrad beräkningsgrund för Ob-ersättning:
Från 1/6 2014 förändras och förenklas beräkningsgrunden för ob-ersättning till att utgå från garantilönen.
Beräkningsgrunden för behöriga frisörer utgörs av 87 procent av behörig frisörs garantilön. För obehörig frisör och elev i nivå 4 utgörs beräkningsgrunden av deras garantilön.

Som kompensation för förändringen av ob-beräkningen fastställs ett personligt lönetillägg för frisörer som anställts före 1 april 2014. Lönetillägget utbetalas varje månad från och med 1/6 2014 och uppräknas årligen med avtalets värde. Tillägget upphör vid byte av arbetsgivare.

Branschvanetillägg för behöriga frisörer införs genom en höjning av arbetsprovisionen med 0,25 (=17,5 %) år 1 och 0,3 (= 17,6 %) år 2. Branschvana utges efter 5 000 timmars anställning. Intjänad branschvana är bestående vid byte av arbetsgivare eller eventuellt uppehåll i yrkesutövandet.

Arbetstidsförkortning för behöriga frisörer införs. För heltidsanställd motsvarande 10 timmar/år.