A-kassan har för höga administrativa kostnader. För att minska dessa tillsätter ledningen en extern utredning med bakgrund i den ”fackliga familjen”. Utredarens förslag ger en lägre administrativ kostnad på ca 90 kronor per medlem och år. En besparing på mindre än 10 kronor per medlem och månad.

Arbetsgivaren avfärdar fackklubbens önskemål om löntagarkonsult. Fackklubben pekar på brister i utredningen och visar på en alternativ lösning. Ledningen avvisar helt fackklubbens synpunkter. Utredarens förslag köps att lägga ner två verksamma kontor och i stället koncentera sig på de två kvarvarande handläggningskontoren. Omorganisationens budget på 30 miljoner kronor skall täcka omställningskostnader, utbildningskostnad för varslad personal, investeringskostnader för nyanställningar och nya större lokaler.

Vad får då medlemmarna för denna förändring?  Kan de räkna med samma grad av service, tillgänglighet samt handläggningstider?
30 erfarna duktiga handläggare, Handels medlemmar, lämnar organisationen. En unik situation då vi både är anställda och medlemmar i Handels. De nyanställda skall introduceras och utbildas, först efter ett till två år är man en självgående handläggare. 

Är detta en försvarbar rationalisering? Enligt ledningen kommer inte verksamheten att påverkas. För att lösa detta har man en omställningsperiod på sex månader där de 30 varslade handläggarna jobbar kvar medan de nyanställda medarbetarna lärs upp.  En del av personalen hinner sluta innan de nya tillträder sina tjänster.

Det är medlemmarna och medarbetarna, både de som är varslade och de som är kvar, som får betala priset. De som har ”turen” att få vara kvar i a-kassan får arbeta i en organisation med risk för ännu sämre psykosocial arbetsmiljö och med konstant hög arbetsbelastning. Det riskerar att leda till en ökad sjukfrånvaro och en ökad personalomsättning. Med färre anställda skall det ändå ges snabb service och hög tillgänglighet. Resultat: längre handläggningstider då antalet självgående handläggare drastiskt har minskat i en organisation som jobbar för att få fler medlemmar.

Ledningen har i sin information till medlemmarna valt att informera om det som passar de egna argumenten, men bortser i hög grad från de negativa riskerna som personalen i organisationen påpekat genom fackklubben. Signalen till de varslade är att kunnande och lång erfarenhet inte är något arbetsgivaren värnar om. Vem gagnas av detta?

Varslade på Göteborgskontoret,
Handelsanställdas a-kassa