Handels mål är att personer på förtroendeuppdrag ska spegla medlemskåren utifrån kön, ålder och bakgrund. Det finns konkreta mål som följs upp kontinuerligt. I alla fall för att se till att kvinnor och personer under 30 år finns representerade.
– Det spelar roll vem du är och vilka erfarenheter du har. Att ta tillvara allas tankar är hur kollektivet blir klokt. Det är viktigt med konkreta mål för att inte tappa riktning, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Men till skillnad från kön och ålder har Handels inga konkreta mål eller
uppföljningar för att se till att personer med utländsk bakgrund företräds.
– När det gäller kvinnor och ålder kan vi registrera det. Det gör det enkelt
att se om vi uppfyller våra mål. När det gäller utländsk bakgrund kan vi inte ha sådana register.

Handelsnytt har tittat på de förtroendevaldas toppskikt – förbundsstyrelsen och avdelningarnas styrelser – för att se hur många som har utländsk bakgrund. Svaret blev ingen i förbundsstyrelsen och 6 procent i avdelningsstyrelserna.
– Valberedningen som tar fram ledamöterna i våra styrelser har ett oerhört viktigt jobb att göra. Därför kommer vi nu att ordna en särskilt utbildning för dem. Det räcker inte med uppmaningar om att ta tillvara allas erfarenheter, säger Susanna Gideonsson.

För kvinnor och yngre ser det bättre ut. 65 procent av Handels medlemmar är kvinnor. Kvinnorna har också 65 procent av fackets förtroendeposter. Något färre, 62 procent, har förtroendeposter med beslutande makt, som klubbstyrelse och avdelningsstyrelse.

Facket har nästan uppfyllt målet när det gäller unga. 32 procent av Handels medlemmar är under 30 år. Målet är att 20 procent av dem ska ha förtroendeuppdrag. I dag är de 18 procent. Däremot har 20 procent uppdrag med beslutande funktion.
– Vi har arbetat målmedvetet. Mätbara mål och nyckeltal är viktigt för att få resultat.

Fotnot: Det är lagligt att fråga om en person har utländsk bakgrund om samtycke finns. Om anledningen till frågan ligger inom ramen för fackets
verksamhet kan det vara lagligt, även utan samtycke. Handels gör medlemsundersökningar där de ställer frågan om födelseland. Men har
ännu inte kollat hur det ser ut med förtroendeuppdrag bland utrikesfödda.
Källa: Datainspektionen, Handels.

AVDELNINGSSTYRELSERNA

262 personer sitter i styrelserna.
15% under 30 år.
37% män, 63% kvinnor.
6% utomnordisk bakgrund.

KONGRESSOMBUDEN

249 ombud vid senaste kongressen 2011.
15% under 30 år.
43% män, 57% kvinnor.
8% utomnordisk bakgrund.

BESLUTANDE ORGAN

5 135 personer har uppdrag i beslutande organ.
20% under 30 år.
38% män, 62% kvinnor.
Med beslutsorgan menas förbundsstyrelse, förbundsråd, avdelningsstyrelse, arbetsutskott, klubbstyrelse, central facklig grupp och skyddskommitté.

HANDELS TOTALT

Handels har 129 949 medlemmar exkl pensionärer.
32% under 30 år.
35% män, 65% kvinnor.
25 procent av Handels medlemmar hade utländsk bakgrund 2008. Det finns inga färskare siffror. LO kommer snart med sådan statistik. Utländsk bakgrund: Född utanför Sverige eller har minst en förälder som är det.
 

Fakta

Handels mål

"Förbundets organisation bygger på representativ demokrati. Av vikt är därför att de förtroendevalda avspeglar medlemskårens sammansättning
vad gäller kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionalitet och utifrån typ av arbetsplats."

Så gjorde vi

Vi har gått igenom hur många ledamöter och ombud i Handels beslutande organ som är kvinnor, män, äldre och yngre än 30 år samt har utländsk bakgrund (när detta kunnat tas fram).

Källor: Enkäter, medlemsstatistik, kongressprotokoll.