Förbundsstyrelsens verksamhetsförslag till kongressen är ett 40 sidor långt dokument om hur Handels ska agera fem år fram i tiden – på jobbet, i samhället i världen och i den egna organisationen.

– Vi försöker lyfta blicken och se hur våra branscher och hela samhället utvecklas. Vi vill utveckla yrkena, höja statusen och se till att medlemmarna har jobb som går att leva på, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

I avsnittet om Handels på jobbet betonas vikten av facklig organisering för att öka de anställdas inflytande. Förbundsstyrelsen trycker också på samspelet mellan lag och avtal. Handels vill att lagen är sträng, men att fack och arbetsgivare kan teckna avtal om regler som passar respektive bransch. Ett exempel är allmän visstidsanställning, som Handels vill ha bort ur lagen om anställningsskydd.

– När allmän visstid finns har arbetsgivarna inget motiv att förhandla. Med en strängare lag kan vi förhandla fram anpassade lösningar, säger Susanna Gideonsson.

När det gäller arbetstid kämpar Handels med motstridiga krav. Det finns ett önskemål att minska normalarbetstiden, samtidigt som många medlemmar kämpar för att få jobba fler timmar. Förbundsstyrelsen nämner inte längre 30 timmars arbetsvecka som mål. Man vill analysera arbetstidsfrågan och skapa planer för hur medlemmar i olika branscher ska kunna få kortare eller längre arbetstider och mer inflytande över arbetstidens förläggning.

Verksamhetsförslaget rymmer en rad förändringar inom Handels organisation. Man föreslår bland annat en ny valberedningsprocess som får konsekvenser för förbundsstyrelsens sammansättning. Medlemmar ska få rätt att skriva motioner till förbundsstyrelsen, och allmänna klubbar ska representeras bättre vid avdelningarnas årsmöten (se tidigare artiklar).

Handels verksamhetsförslag finns att läsa på Handels kongresswebb som öppnade 1 april. Medlemmar bjuds in att skriva motioner i anslutning till dokumentet. Erfarenheten visar att medlemmarnas motioner ofta innehåller mer konkreta förslag än förbundsstyrelsens allmänt hållna grundtext.

– Jag hoppas att flest medlemmar skriver motioner om Handels på jobbet, för det är det som ligger närmast deras vardag. Och att de lyfter blicken och inte fastnar i detaljer, säger Susanna Gideonsson.

Fakta

Förbundsstyrelsens verksamhetsförslag

Verksamhetsförslaget är förbundsstyrelsens dokument om riktlinjer för Handels verksamhet under kongressperioden 2016–21.

Texten finns att läsa på Handels kongresswebb.

Medlemmar kan skriva motioner i anslutning till förslaget för att påverka dess slutliga utformning, som fastställs på förbundets kongress i april 2016.

Fakta

Detta föreslår förbundsstyrelsen

 

Vår organisation

 • Medlemmar och klubbar ska få skriva motioner till förbundsstyrelsen.
 • En ny valberedningsprocess införs. Syftet är att styrelsen ska kunna ha en lämplig sammansättning ifall någon ledamot slutar under kongressperioden.
 • Nya regler ändrar klubbarnas representation vid avdelningarnas årsmöten.

 

På jobbet

 • Organisera för ökat inflytande
 • Utveckla yrkesrollerna
 • Slopa allmän visstid i las. Arbetsrätten ska stimulera fram uppgörelser som är anpassade för branschen.
 • Utred och analysera arbetstidsfrågan.
 • Stärk politiken och forskningen kring arbetsmiljö och rehabilitering.
 • Inför obligatorisk företagshälsovård för alla.

 

I samhället

 • Förbättra regelverket för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
 • Utveckla en branschpolitisk strategi, och teckna branschutvecklingsavtal med arbetsgivarna.
 • Inför en generell kompetensförsäkring som bekostar studier.
 • Individualisera föräldraförsäkringen

 

I världen

 • Prioritera facklig organisering för att stärka löntagarna i världen.
 • Handels ska inte placera pensionspengar i bolag som inte följer fackets etiska värderingar.
 • Verka för jämställdhet och ungas representation i internationalen UNI.