Lager- och e-handelsbranschen omfattar idag över 2 000 arbetsplatser, både små och stora. Branschen har under åren gått igenom stora förändringar, men de centrala kollektivavtalen har inte förändrats i takt med tiden. Det har lett till att skillnaderna är stora mellan olika arbetsplatser bland annat när det gäller ersättning för vissa former av arbete och arbetstider. Handels vill ha centrala kollektivavtal som förhindrar lönedumpning och hindrar att löntagare tvingas acceptera sämre villkor.

Nya aktörer och helt nya affärslösningar växer fram hela tiden. Exempel på sådant är speditionsfirmor med lösningar till lägre priser, försök med nattleveranser och kommuner som startar egna centrallager. Konkurrensen har ökat på ett påtagligt sätt och därmed också kraven på en väl fungerande distribution. På en del ställen har arbetsgivaren löst detta genom att införa skiftarbete, vilket innebär att de anställda arbetar både kvällar och helger.

Tidigare var det också lagren som i stor utsträckning styrde när leveranserna skulle ske, idag är butiksledet som bestämmer. När vi har pratat med klubbar anser en stor majoritet att anpassade öppettider på lager är en nödvändighet för överlevnad. Den som inte klarar konkurrensen om tiden riskerar att slås ut från marknaden.

Under flera år har diskussioner förts med förtroendevalda, klubbar och avdelningar för att komma fram till ett nytt kollektivavtal. Vi hade också diskussioner med arbetsgivarna förra året. Vårt mål har varit ett nytt avtal för lager och e-handel som slår vakt om konkurrensneutraliteten och förhindrar att löntagare tvingas sälja sin arbetskraft till underpris genom lönedumpning.

Vi är stolta över det nya avtalet för lager och e-handel. I det nya avtalet garanteras det lokala facket inflytande över schemaläggning och bemanning genom särskilda förhandlingsregler. Den enskilde anställde kan också begära överläggning om schemat förändras och hon eller han inte har möjlighet att arbeta den tiden.

Andra goda sidor i det nya avtalet är att vi har infört ob-ersättningar, satt stopp för visstidsanställningar som inte är befogade och infört en förbättrad förhandlingsordning. Varje år ska de lokala parterna förhandla om bemanningsplanen för de kommande 12 månaderna, och var tredje månad ska planen följas upp. 

De lokala parternas samarbete ska förstärkas för att förebygga oenighet. Med andra ord – avtalet kommer att utvecklas, förstärkas och förbättras under avtalsperioden. Nu har vi för första gången ett gemensamt avtal för lager och e-handel i hela Sverige. Jag deltar gärna på ett medlemsmöte på Ahlsell för att diskutera mer om det nya avtalet.