Vi från Handels avdelning 6 i Helsingborg som gick den fackliga ledarskapsutbildningen Handelsskolan bestämde oss för att göra en enkätundersökning på några arbetsplatser. Syftet var att få en tydligare bild av hur personalen mår och vilka frågor arbetsplatserna behöver jobba med.

Vi blev väldigt förvånade över att det ser väldigt lika ut på lager och butik, vilket var en överraskning för det är inte så vi brukar uppfatta det.

Den stora skillnaden var att i butik kände personalen att man hade större möjlighet att påverka sitt schema än vad personalen på lager kände.

Kompetensutveckling var inget som satsades på inom företagen, hur kommer det sig?  Möjlighet till att utvecklas främjar ju arbetsmiljön.

Det som vi kände var viktigast och stack ut mest i vår undersökning var hur företagen jobbade förebyggande med arbetsmiljöarbetet. Arbetar man ihop med skyddsombuden? Gör man riskbedömningar?

Tyvärr inte, arbetsgivaren kör sitt race och samarbetar inte med skyddsombuden och vet inte när man ska göra riskbedömningar i de flesta lägen.

Hur kommer det sig att vi som personal tycker att det är okej att våra företag inte jobbar med vår arbetsmiljö?  Är det okunskap eller ignorans?

Det vi kan konstatera är att företagen vi undersökte inte arbetar tillräckligt med att implementera de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) som gäller sedan 2016. Detta ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fakta

 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4)  gäller sedan våren 2016.

De behandlar bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Så här står det i paragraf 7:

”Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagaren känner till dem.”