Under fjolåret drev LO-TCO Rättsskydd över 1 000 rättsärenden till domstol. Något som innebar en ökning med 50 miljoner kronor i ersättning i form av exempelvis skadestånd till fackförbund och medlemmar, jämfört med 2016.  

Den drastiska ökningen beror på Försäkringskassans nya, hårdare praxis att avslå ansökningar om sjukpenning och sjukersättning, menar Robert Sjunnebo, enhetschef LO-TCO Rättsskydd.

Efter 180 dagars sjukpenning ska arbetstagaren prövas mot normalt förekommande arbete. Men vid Försäkringskassan har man sedan regeringens mål om att sjukpenningstalet ska ner börjat tolka begreppet ”normalt förekommande arbete” annorlunda, menar han.

Med motiveringen att de sjukskrivna kan klara ”normalt förekommande arbete”, som Försäkringskassan definierar som ”lättare fysiskt arbete som inte kräver kognitiv förmåga”, nekas fler sjukpenning, enligt Robert Sjunnebo.  

– Då får fler avslag från Försäkringskassan och då vänder sig förbunden till oss för hjälp, säger han, och betonar att de ärenden som LO-TCO Rättsskydd nu behandlar till stor del rör sig om personer som är multisjuka och har väldigt svårt att klara alla moment i sitt arbete.

De som vänder sig till LO-Rättsskydd är till största del medlemmar från Kommunal, men även en ökande andel medlemmar i Handels, berättar Robert Sjunnebo.

Men Karin Olsson, områdeschef inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan, delar inte bilden som LO-TCO Rättsskydd ger när det gäller avslagen på sjukpenning.

”Vi har inte ändrat våra bedömningar eller börjat tolka lagtexten annorlunda. I dag beviljas omkring 97 procent av alla nyansökningar av sjukpenning”, skriver Karin Olsson i ett mejlsvar till Handelsnytt. Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat prövningstillstånd i två mål gällande normalt förekommande arbete. Men det betyder inte att Försäkringskassan gjort felaktiga bedömningar utifrån gällande rätt, framhåller Karin Olsson.

”Det tyder snarare på att lagstiftningen är otydlig gällande bedömingen av normalt förekommande arbete och att vi behöver ett klargörande”, uppger hon.

1400 pågående fall

LO-TCO Rättsskydd drev totalt över 1 000 rättsärenden till domstol för fackliga medlemmars och förbunds räkning under 2017.

Ekonomiskt motsvarar det ersättningar på 200 miljoner kronor till fackförbund och medlemmar, en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2016.

Rättsskyddet har just nu omkring 1 400 pågående ärenden som ännu inte avgjorts. Ett ärende kan beröra många medlemmar.

För att få hjälp av LO-TCO Rättsskydd måste man vara medlem i facket och ha beviljats rättshjälp av sitt fackförbund. Förbundet betalar då alla juridiska kostnader, även om man skulle förlora sitt mål.

Källa: LO-TCO Rättsskydd.