Medlemskapet erbjuder försäkring och förbundstidning. Handels avdelningar är klubbansvariga, så även för pensionärsklubbar.

Pensionärsklubb skall under hösten  lämna verksamhetsförslag och äskande om en budget  för nästkommande år till avdelningen som beslutar i ärendet.

Avdelning 4 förpliktar klubben att utöver medlemsmöten medverka till debatt och artiklar i fackliga och politiska samhällsfrågor samt ansvara för avdelningens valrörelsearbete med att bland annat ringa till sina cirka 5 000 medlemmar. Pensionärsklubbens verksamhet skall vara kostnadsneutral vilket innebär att egenavgifter ej får uttagas för verksamheter.

Handels avdelning 4 har ett upptagningsområde för pensionärsklubben i Nordöstra Skåne om fem kommuner på en yta om cirka 9 gånger 7 mil. Vid deltagande i pensionärsklubbens verksamhet utgår ingen reseersättning. Information om Pensionärsklubbens verksamhet begränsas till ett utskick per verksamhetsår.

Handels avdelning 4 har cirka 375 pensionärsmedlemmar vars årliga medlemsavgifter ger avdelningen en intäkt om 92 500 kronor.

Klubben har äskat 26 205 kronor för 2018 års verksamhet,  men avdelningen har bara beviljat 11 500 kronor, vilket är cirka hälften av budgeten 2017. 4 000 kronor är öronmärkta för eventuell bussresa – som är omöjlig att förverkliga på grund av avdelningens regelverk för hur klubben får ta ut kostnader. Därutöver återstår 7 000 kronor till verksamhet.

Klubbens verksamhet organiseras av klubbens styrelse och kräver inte avdelningens arbetsresurser.

När medlem i klubbens omfattade område önskar deltaga får det ske på egen bekostnad. Det innebär att endast de med gångavstånd kan deltaga och begränsar möjligheten att engagera flera.

Nu har vi tröttnat. Om Handels förbund och avdelning 4:s  förhållningssätt till pensionärsklubbens verksamhet kommer att gälla i fortsättningen så är detta synsätt en oönskad oärlighet.

Flertalet av pensionärsklubbens medlemmar har varit solidariska mot svensk fackföreningsrörelse och varit dess medlemmar i mer än 50 år. Därför måste det anses vara förringande att som pensionärsmedlem begränsas till att vara bidragsgivare.

Uppmaning till Handels förbund och avdelning 4: Säg som det är, att ni inte betraktar det som Handels uppgift att fortsättningsvis ha pensionärsklubbar.