Större delen av första dagen på Handels kongress ägnades åt Handels stadgar, det vill säga interna regler. Debatten drog ut långt över tidsschemat och fick fortsätta på torsdag förmiddag. En het fråga gällde vilka som ska kunna väljas till ombud på Handels kongress. Förbundsstyrelsen ville ta bort möjligheten att välja Handels egna verksamhetsassistenter till ombud.

Rätten att påverka

En lång rad talare argumenterade emot med hänvisning till demokratiskäl, inte minst ombud som själva är verksamhetsassistenter i Handels.

– Förbundsstyrelsen vill ta ifrån mig rätten att påverka den organisation som jag är medlem i, sa kongressombudet Emmra Saltin, verksamhetsassistent på Handels i Sundsvall.

Hennes kollega i Gävle, Maja Ullberg, kallade förslaget för diskriminering.

– Om vi inte ska vara valbara i vårt fackförbund – vilket förbund ska vi då ingå i? undrade hon.

Förbundsstyrelsen ändrade under debatten sitt förslag så att verksamhetsassistenter skulle anmodas att närvara på kongressen, men inte som valda ombud. (Detta gäller i dag för Handels ombudsmän.) Det hjälpte inte. Till slut röstades FS förslag ner med siffrorna 173–102.

Även på tre andra punkter röstade kongressen emot FS förslag:

  • Fackombud ska få delta som ombud på avdelningsmöte. (Hittills har främst klubbars representanter varit ombud.) Fackombud ska för övrigt utses för en mandatperiod på tre år.
  • Riksföreningar ska jämställas med firmaklubbar. Riksföreningar finns för tjänstemän inom bland annat a-kassor och Hyresgästföreningen. Dessa föreningar ska få rösträtt på avdelningsmöten på samma sätt som firmaklubbar (dvs vanliga fackklubbar för en arbetsplats eller ett företag).
  • Frisörer ska kunna organiseras i en rikstäckande frisörklubb.

Alla dessa förändringar gör att Handels stadgar behöver skrivas om. Frågan om stadgarnas slutliga utformning fick därför bordläggas till kongressens ”säsong 2” i januari 2022.

Kongressperiod

Andra stadgefrågor som debatterades livligt slutade som FS ville, till exempel:

  • Ska motioner mellan kongresserna gå till förbundsrådet i stället för till förbundsstyrelsen? Nej, fortfarande till FS.
  • Ska förbundssekreterare och avtalssekreterare väljas av kongressen i stället för att vara anställda tjänstemän? Nej, det togs inte beslut om det, men frågan ska utredas.
  • Ska stadgarna slå fast att kongressperioden ska vara fyra år? Här blev det nej med siffrorna 172–101. Saken regleras i dag inte i stadgarna, utan bestäms av varje kongress, som brukar besluta om femåriga perioder. Med så många ombud som är för en fyraårig period kan det denna gång mycket väl bli det som kongressen beslutar, även om det inte skrivs in i stadgarna.
  • Ska ordförandes utslagsröst i valda styrelser ersättas med lottning vid oavgjord röstning? Nej, utslagsrösten blir kvar.
  • Om någon av förbundets tre ordförande avgår när det är kort tid kvar till nästa kongress får förbundsstyrelsen adjungera en person till verkställande utskottet (VU). Den personen blir andre vice ordförande.

Vissa andra stadgefrågor avgjordes utan större debatt. Till exempel att ”alla människors lika värde” skrevs in i portalparagrafen om vad Handels ska verka för. Samt att beslut om att suspendera (frånta) en medlem hens förtroendeuppdrag i Handels inte ska kunna överklagas till en skiljenämnd. Båda dessa ändringar har föranletts av den långdragna tvist som Handels under perioden haft med en klubbordförande som var aktiv i Sverigedemokraterna.