Lönen i deltaljhandeln ska höjas med i snitt 955 kronor per månad – och en jämställdhetspott ska ge mer pengar till kvinnor än män. Anställda över 45 år ska få två extra semesterdagar.
– Handels har en tydlig jämställdhetsprofil på avtalskraven, sa förbundets ordförande Lars-Anders Häggström när fackförbundet på måndagen lämnade över sina avtalskrav till arbetsgivarna i Svensk Handel.
För partihandeln är Handels krav på löneökningar något lägre – 860 kronor i månaden.
Arbetsgivarna i Svensk Handel tycker, föga förvånande, att fackets avtalskrav är för dyra. Organisationens vd Dag Klackenberg säger till Handelsnytt att kraven är en bra grund för fortsatta diskussioner, men att ett av Handels krav blir mycket svårt att uppfylla: att heltid ska vara en rättighet i detaljhandeln.
– Det blir mycket svårt att bemanna butiker med enbart heltidstjänster. Det går inte att göra schema, helt enkelt.
Arbetsgivarsidan föreslår för sin del förändringar i ob-systemet. De vill att ob ska börja räknas klockan 20 i stället för klockan 18 på vardagar och klockan 15 i stället för klockan 13 på lördagar.
Som kompensation lockar de med ett fjärde ”branschvaneår” i avtalet. I dag höjs minimilönen för den som har jobbat ett, två och tre år inom handeln. Än större erfarenhet ska enligt förslaget ge högre lön.
Handels förbundsledning hade ett kort möte med ledningen för Svensk Handel i samband med att parterna utbytte sina avtalskrav. Nu har fack och arbetsgivare en dryg vecka på sig att tänka över varandras avtalskrav. Den 31 januari startar förhandlingarna på allvar. Innan mars månad är slut måste de ha kommit överens om ett nytt avtal – annars hotar konflikt. Den 1 april ska ett nytt avtal börja gälla.
Handels krav för privat detaljhandel:
1. Handels kräver löneökningar med 955 kronor per månad och heltids-anställd. Av dessa ska 130 kronor läggas i en speciell jämställdhetspott.
2. Handels kräver att avtalets minimilöner höjs med 1055 kronor.
3. Handels kräver att samtliga andra ersättningar och lönetillägg, som ob-tilläggen, höjs procentuellt lika med avtalets värde utan avräkning för förväntad löneglidning.
4. Handels föreslår förändrade skrivningar i avtalets arbetstidsparagraf. Handels vill reglera i avtalet att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.
5. Handels kräver att lägsta semesterlön per dag höjs med 40 kronor för arbetstagare fyllda 18 år och 50 kronor för arbetstagare med tre års branschvana.
6. Handels vill att så många som möjligt ska ges möjlighet att få en tillsvidareanställning (fast anställning) och vill därför begränsa andelen visstidsanställd och inhyrd personal. Visstidsanställda och inhyrd personal ska utgöra max 10 % av andelen tillsvidareanställda på arbetsplatsen.
7. Innan arbetsgivaren gör förändringar i verksamheten, så som uppsägningar eller omorganisationer, vill Handels att detta ska föregås av en konsekvensanalys för att belysa vilka följder förändringen får för personalens arbetsbelastning.
9. Handels vill utöka antalet semesterdagar för anställda som är 45 år eller äldre och som har fem års anställning i företaget. Anställningstidstillägget ska omvandlas till två extra semesterdagar för dessa personer.
Förutom Handels specifika krav följs LO-samordningen i sin helhet.
Handels avtalskrav på partihandeln:
1. Handels kräver att utgående löner (den samlade lönen man har, tidlön, ackord, minimilön, helgersättning) höjs med 860 kr i månaden.
2. Handels kräver att minimilönerna höjs med 960 kr i månaden.
3. Handels kräver att semesterlönegarantin höjs med 40 kr per dag för arbetstagare fyllda 18 år och med 50 kr per dag för arbetstagare fyllda 21 år.
4. För företag som sagt upp personal på grund av arbetsbrist och det finns uppsagd personal med återanställningsrätt enligt LAS §§ 25-27 kan inhyrd personal inte anlitas på arbetsplatsen så länge någon omfattas av återanställningsrätten.
5. Handels vill begränsa andelen visstidsanställda och inhyrd personal till förmån för fler tillsvidareanställda i företagen, detta genom att begränsa andelen icke tillsvidareanställda till högst 10 % per arbetsplats.
6. Handels vill att arbetsgivaren ska tillskrivas en skyldighet att genomföra en konsekvensanalys ex för arbetsbelastningen vid förändringar i verksamheten så som uppsägningar på grund av arbetsbrist och omplaceringar.
7. Handels vill utöka antalet semesterdagar för anställda som är 45 år och äldre och med en anställningstid om minst fem år. Förslaget är att omvandla anställningstidstillägget till två extra semesterdagar för denna medlemsgrupp.
8. Handels vill föra in övertidsavgifter för företagen för att få en bättre kontroll av övertidsuttaget och fördelningen av övertid per person.
Förutom Handels specifika krav följs LO-samordningen i sin helhet.