Att bli invald som facklig representant i företagets styrelse är för de flesta en ny och annorlunda erfarenhet. För att stödja den förtroendevalde i styrelsearbetat har Handels nu tagit fram riktlinjer. I riktlinjerna sägs bland annat att en viktig uppgift är att se till att ersättningar till företaget ledning hålls på en rimlig nivå och att fördelningen av överskottet i företaget delas rimligt mellan ägare, ledning och anställda. Det betyder bland annat att avgångsvederlag till chefer inte ska omfatta mer än max två år.
Handels tycker att företagen ska vara försiktiga med belöningar utöver lön och pension. Om bonus ska delas ut ska den vara kopplad till på förhand uppsatta och tydligt mätbara mål. En bonus ska inte få vara större än 25 procent av lönen. De ersättningar som delas ut ska redovisas tydligt i företagets årsredovisning. Det är inte heller rimligt att de som sitter i styrelsen får bonus, deras ersättning ska vara fast, anser Handels.
Den fackliga representanten ska arbeta i styrelsen på samma villkor som övriga. Om den förtroendevalde har en avvikande mening ska det framgå i protokollet från styrelsemötet. Ersättningen ska vara densamma för alla. Undantag från regeln ska tas på bolagsstämman och kan vara att den fackliga styrelseledamoten bara får sin vanliga lön för arbetet. För att inte en enskild förtroendevald ska hamna i ekonomisk knipa anser Handels att företaget ska stå för en ansvarsförsäkring ifall styrelsen skulle bli betalningsskyldig för ett felaktigt beslut.