Facket Handelsanställdas förbund och arbetsgivaren Svensk Handel är överens om ett nytt kollektivavtal för dem som jobbar i privata butiker och lager. Avtalet gäller i 24 månader, från 1 april 2010 till 31 mars 2012.

För en heltidsanställd i butik med genomsnittslön blir lönehöjningen 470 kr/mån från 1 april i år. Från 1 april 2011 höjs lönen med ytterligare 501 kronor. Totalt blir det 971 kronor i månaden eller 4,7 procent.

För en heltidsanställd på lager med genomsnittslön blir lönehöjningen 405 kr/mån från 1 april i år. Från 1 april 2011 höjs lönen med ytterligare 425 kr/mån. Totalt blir det 830 kr/mån eller 3,7 procent.

Första året ska 50 procent av lönehöjningen läggas ut generellt, det vill säga lika för alla. Den andra hälften läggs i en pott som fördelas lokalt på arbetsplatserna. Andra året är fördelningen mellan generell och lokal pott 60–40. Varje butiksanställd på heltid är därmed garanterad minst 536 kronor högre lön på två år. Lagerarbetare garanteras 457 kronor.
Minimilönerna höjs samtidigt med 80 procent av utgående löner.

Inhyrningsfrågan regleras så här:
Om en arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag i mer än fem veckor när det finns uppsagda som har återanställningsrätt måste han förhandla med facket. Om parterna inte kommer överens kan arbetsgivaren begära att frågan prövas i en ny nämnd för inhyrning. Skulle nämnden besluta att inhyrningen strider mot återanställningsrätten i las har arbetsgivaren två val. Antingen avbryts inhyrningen och uppsagda återanställs enligt turordning. Eller så betalas kompensation till anställda som fått sin återanställningsrätt kränkt. Skadeståndet blir 1,5 prisbasbelopp, vilket i dag är drygt 60 000 kronor.

Arbetsgrupper för viktiga frågor
Handels och Svensk Handel har också beslutat att tillsätta gemensamma arbetsgrupper som ska jobba vidare med särskilt viktiga frågor. En grupp ska arbeta med heltidsfrågan. Parterna är överens om att det måste bli fler heltidstjänster i handeln som bransch. Det är ett sätt att säkra kompetensen och att stärka och utveckla yrkesrollen. Heltidsgruppen ska analysera läget i detaljhandeln och ”utreda möjligheten att utveckla möjligheterna att erbjuda heltidsanställning.” Gruppen ska lämna en rapport hösten 2011.

En annan arbetsgrupp ska utarbeta ett avtal om ettårig yrkespraktik på heltid för ungdomar upp till 21 år som har utbildat sig inom branschen. Syftet är att skapa en bra ingång till arbetslivet och samtidigt stärka och utveckla yrkesrollen. Därmed hoppas man också minska antalet osäkra anställningar i handeln.

Fotnot: Det finns flera kollektivavtal mellan Handels och Svensk Handel. De två största är detaljhandelsavtalet, för dem som jobbar i butik, och partihandelsavtalet, för dem som jobbar på lager.