Förbundskongressen som hålls i Stockholm i slutet av maj 2011 är alla medlemmars chans att påverka vad Handels ska arbeta med de kommande fem åren. Årets 531 motioner är något fler än vid den förra kongressen 2006. De flesta förslag som motionerna tar upp rör hur Handels ska arbeta fackligt för sina medlemmar och politiskt i samhället. De kan också ta upp hur facket ska vara organiserat och hur medlemsavgifterna ska utformas.

Motionerna har först granskats av avdelningarnas representantskap, som består av representanter för klubbarna i avdelningen. I nästa steg behandlas motionerna av förbundsstyrelsen i december efter att ha beretts på förbundskontoret under hösten. Motionsyrkanden som styrelsen vill att kongressen ska anta arbetas in i det verksamhetsförslag som förbundsstyrelsen lägger fram till kongressen.  I de fall styrelsen vill att motionsyrkanden avslås lämnas en kort motivering till det.

I december och januari sker valet av de 250 ombuden som ska vara med och fatta beslut på kongressen. Varje Handelsmedlem får rösta på vilka som ska representera hans eller hennes avdelning. 424 personer är nominerade till de 250 platserna. För första gången sker valet inte bara som poströstning med valsedlar utan också elektroniskt via webben.

Förhoppningen är att minst fördubbla valdeltagandet jämfört med kongressen 2006 då mindre än var tionde Handelsmedlem deltog i kongressvalet. Förbundssekreterare Gustaf Holmlund manar alla medlemmar att delta i valet.
– Handels har valt att vara en demokratisk organisation. Det bygger på att medlemmarna utnyttjar sin demokratiska rättighet att påverka, säger han.