Det är resultatet av Selectas och Handels förlikning när det gäller lönerna på Selecta.

Det var efter förra årets löneförhandlingar som Handels stämde kaffeleverantören Selecta i Västerås och Stockholm i Arbetsdomstolen, AD.  Selecta frågade anställda om de ville företrädas av facket eller inte. Enligt Handels antydde Selecta att de som valde att låta Handels förhandla för dem skulle hamna i ett sämre förhandlingsläge.

Enligt kollektivavtalet ska det bara finnas en pott med pengar. Men Selecta delade den i två delar. En till dem som ville företrädas av Handels och en till dem som inte ville det. Handels fick inte heller veta hur den totala lönepotten räknats fram eller ta del av namn och lön på oorganiserade. Selecta hänvisade till personuppgiftslagen, pul, och menade att det skulle vara ett intrång i de anställdas integritet att lämna ut uppgifterna.

Lönefördelningen resulterade i att 16 Handelsanslutna i Västerås och 4 i Stockholm fick för låg lönehöjning. Men nu har Handels och Selecta nått en överenskommelse.
– De anställda ska kompenseras, säger John Haataja, Handels avtalssekreterare.

Handels och Selecta är även överens om att Selecta i framtiden inte ska fråga anställda om de vill företrädas av facket. De ska också lämna ut uppgifter om oorganiserade.

När lönerna ska fördelas blir det problem om facket inte får uppgifter om alla anställda, tycker Handels. Peter Josefsson har nyligen slutat som fackombud i Västerås men har tio år som fackligt engagerad bakom sig.
– Om jag inte får veta vem det är som har eller ska få en viss lön kan jag inte kontrollera att arbetsgivarens uppgifter stämmer. Jag kan exempelvis inte fråga personen om jag fått korrekta uppgifter. Jag vet inte hur bedömningen gått till. Kan jag inte granska fördelningen kan jag inte se om den är rättvis. Och utan möjlighet att granska blir lönebedömningen helt subjektiv från arbetsgivarens sida, säger han.

Även Jonas Olsson, klubbordförande på Selecta i Göteborg, säger att det är svårt om man inte kan få ut uppgifterna.
– Vi får ut uppgifterna här. Men om vi inte fick det skulle det vara svårt att kontrollera att lönerna fördelades rättvist, säger Jonas Olsson.

Att Selecta i Stockholm och Västerås inte lämnade ut alla anställdas uppgifter har aktualiserat frågan om vilka uppgifter en arbetsgivare kan och ska ge facket. Enligt John Haataja har antalet arbetsgivare som inte lämnar ut oorganiserades uppgifter ökat på senaste tiden.
– Vi kommer därför att ta upp frågan vid ett möte med Svensk Handel i sommar, säger John Haataja.

Handelsnytt har sökt Selecta utan resultat.

Liknande fall

Svårt att få rätt i domstol

2007: Datainspektionen slog fast att Byggnads inte får hämta in löneuppgifter på ickemedlemmar. Datainspektionen bedömde att skyddet av dessas personliga integritet vägde tyngre än Byggnads intresse av uppgifterna för att kunna kontrollera att kollektivavtal följs. Byggnads överklagade till länsrätten, men tog i maj 2010 tillbaka sin överklagan.

2009. Livs förlorade i Arbetsdomstolen. Livs stämde Kraft Food för att de inte lämnade ut personuppgifter om ickemedlemmar samt för att ha frågat anställda om de ville företrädas av facket eller inte. Livs menade att agerandet stred mot kollektivavtalet och kränkte föreningsrätten.  Livs förlorade. AD menade att det inte fanns en uttrycklig reglering om fackets rätt att få ta del av icke organiserades uppgifter.

Bakgrund

Fler konflikter om lönesystemet
Det är inte första gången som Handels och Selecta är oense. 2008 handlade konflikten om hur lönesystemet skulle tolkas. Den konflikten löstes.

Vid 2011 års löneförhandling gav inte Selecta i Västerås och Stockholm facket underlag som visar hur löneutrymmet räknats ut. Facket fick inte heller listor över samtliga anställdas namn och löner. Det ledde till två stämningar. Sommaren 2011 stämde Handels Selecta i Stockholm. Januari 2012 stämde Handels Selecta i Västerås. Båda stämningarna gällde även personer som fått för låg lönehöjning. Handels och Selecta har nu nått förlikning kring detta.

Selecta levererar, reparerar och utför service på kaffe- och godisautomater. Selecta finns på drygt 30 orter i Sverige och har runt 400-500 anställda. I Stockholm finns tre arbetsplatser. I Västerås finns en.