Han är en av två författare bakom Handels miljö- och klimatpolitiska program som tagits fram efter ett kongressbeslut 2016. Programmet slår fast att handeln måste sälja färre nytillverkade varor och i stället gå över till en mer cirkulär ekonomi där produkter används längre, repareras och återbrukas. Reparationer, secondhandhandel och uthyrning måste bli vanligare, och handelns anställda får en viktig roll i omställningen.

Kompetensutveckling

– De ska bland annat kunna informera konsumenterna om varornas miljö- och klimatpåverkan. Det är viktig att anställda får kompetensutveckling för att klara nya arbetsuppgifter, säger Ola Palmgren.

Handels undersökning visar att nio av tio anställda anser att handeln behöver minska sin klimatpåverkan, och sju av tio är beredda att engagera sig för att göra handeln långsiktigt hållbar.

Engagemang

– Arbetsgivarna behöver ta tillvara de anställdas engagemang, och Handels behöver göra det möjligt att engagera sig genom facket, säger Ola Palmgren.

En del av förslagen från rapporten finns med i det handlingsprogram för framtidens branscher som Handels kongress 2021 ska besluta om. Handels ska bland annat verka för en rättvis klimatomställning och att Handels medlemmar ska bli ambassadörer för hållbar konsumtion.

Jobbet ska göras hållbart

Handels ska under kommande kongressperiod verka för: 

• Att Handels branscher utvecklas inom ramen för vad som är hållbart. 

• Att Handels medlemmar blir ambassadörer för hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. 

• En rättvis klimatomställning som tar hänsyn till ekonomisk och social hållbarhet. 

• Att anställda har rätt till kompetensutveckling i hållbarhetsfrågor. 

• Att påverka internationellt för goda arbetsvillkor och hållbarhet genom hela produktkedjan.

Källa: Förslag till handlingsprogram för framtidens branscher. Programmet ska antas av Handels kongress 2021.