Vad är en 6:6A?

När ett skyddsombud kräver att ett allvarligt arbetsmiljöproblem ska lösas. Läs mer här!

Vad kan det handla om för problem?

  • Problemen ska gälla arbetsmiljölagen. Undantaget är kapitel 6, samverkansfrågor – till exempel att du hindras i ditt uppdrag som skyddsombud eller att löneökningar uteblir. Då kan du i stället prata med facket.
  • Problemen kan också gälla arbetstidslagen – till exempel extra övertid eller mertid – om inte de regleras i kollektivavtalet.

Chefen först

Först ska chefen få dina krav skriftligt och ha en chans att svara. Du gör en så kallad ”begäran om åtgärder enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen”. Här ska du skriva:

  • Vilka bristerna är, vad du vill ska undersökas/riskbedömas eller vilka krav på åtgärder du vill se samt anledningen –motiveringen – till att du vill det.
  • Vilken dag du senast vill ha besked.
  • Att du kommer att vända dig till Arbetsmiljöverket om du inte får ett tillfredsställande svar.

Chefen ska skriva under att hen tag emot kraven.

Hur skriver jag?

Exempel 1:

Bristerna: På ditt jobb måste ni göra tunga lyft utan hjälpmedel och utbildning i hur man ska lyfta rätt. Ni kan skada er eller få belastningsskador längre fram i tiden.

Krav på åtgärder och motivering: Vi behöver hjälpmedel vid tunga lyft för att risken för belastningsskador eller att någon lyfter fel och skadar sig ska minska. Du kan också skriva att anställda behöver få utbildning i hur man lyfter och kunskap om hur belastningsskador förebyggs samt att företags­hälsovård och sak­kunnig expert på området ska anlitas för detta.

Exempel 2:

Bristerna: En anställd får inte den rehabilitering som hen har rätt till och behöver. Arbetsmiljöverket ingriper inte på individnivå men det kan vara så att rutiner, handlingsplaner och/eller kunskap saknas hos chefen. Därför får inte den enskilda den hjälp som hen behöver.

Krav på åtgärder och motivering: Vi behöver rutiner och handlingsplaner för rehabilitering av anställda för att förebygga ohälsa och undvika förlängning av sjukfrånvaro. Företags­hälsovård och sak­kunnig expert på området ska anlitas för att få hjälp med detta.

Exempel 3:

Bristerna: På ditt jobb är arbetsbelastningen för hög. Det är stressigt och ni börjar må dåligt. Kanske görs inte heller några medarbetarenkäter eller skyddsronder och chefen behandlar en eller flera anställda kränkande, exempelvis använder nedsättande ord eller förlöjligar personen/personerna.

Krav på åtgärder och motivering: Arbetsförhållandena ska undersökas för att se om det finns risk för ohälsa på grund av hög arbetsbelastning och/eller kränkande särbehandling. Riskerna ska också bedömas. En arbetsmiljöpolicy och en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet ska göras och detta ska göras i samråd med skyddsombudet. Du kan också skriva när en första skyddsrond ska genomföras. Saknar cheferna kunskap kan du kräva utbildning för dem.

Ingenting händer!

Nu är det dags att anmäla till AV. Du gör en så kallad ”begäran om ingripande av Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen”. Här tar du upp bristerna, vad du krävt av arbetsgivaren men att det inte lett till förändring och att du vill att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder. Skicka också en kopia av de skriftliga krav du ställt på din arbetsgivare.

Misstag att undvika

  • Kom inte med specifika åtgärdsförslag om arbetsförhållandena inte är undersökta och riskerna inte är bedömda. Till exempel begär inte varma mössor för att det är kallt. Kylan och ventilationen behöver undersökas först.
  • Arbetsmiljöverket kan endast behandla det som du kräver. Om du kräver mössor kan inte Arbetsmiljöverket kräva att kylan och ventilationen undersöks.
  • Var inte tyst vid inspektionen. När Arbetsmiljöverket kommer och genomför en inspektion är det väldigt viktigt att såväl representanter för arbetsgivare som arbetstagare pratar.

Om anmälan avvisas

Det går alltid att anmäla igen. Tänk på varför anmälan avvisades. Arbetsmiljöverkets svarstjänst finns för rådgivning i hur olika regler kan tolkas. Och glöm inte – chefen måste få kraven först.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Här finns mallar!

https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/6-6a-anmalan-blankett.pdf

Så gör du en anmälan när arbetsmiljön suger

Frågor om jobbet

Vad är ett skyddsombud?

Frågor om jobbet