Arbetstagarnas företrädare

Skyddsombudet (eller arbetsmiljöombudet) är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor. 

Hen har inget ansvar för arbetsmiljön, men ska delta vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön. Till exempel ombyggnader, omorganisationer, stress och belastningsfrågor.

Ska finnas på arbetsplatsen

Alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud.

Ombudet väljs av de anställda på arbetsplatsen. Vanligtvis är skyddsombud fackligt anslutna men det är inget krav. 

Får inte hindras att utföra sitt jobb

Ingen får hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter och hen har rätt att ta del av de handlingar som behövs. Arbetsgivaren måste berätta för ombudet om förändringar som rör arbetsmiljön.

Ska få utbildning

Arbetsgivaren och facket har gemensamt ansvar för att ett nytt skyddsombud får utbildning. 

Kan anmäla till Arbetsmiljöverket

Skyddsombudet kan kräva att arbetsgivaren sätter in åtgärder om det finns brister i arbetsmiljön. Om det inte görs något åt problemen kan ombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud.

Rätt att stoppa farligt arbete

Skyddsombudet kan stoppa arbetet för anställda och inhyrda om hen anser att det är fara för liv och hälsa. Hen kan också avbryta arbete som en anställd utför ensam, även om hälsorisken inte är överhängande. 

Om arbetsgivaren motsätter sig stoppet kan man begära att Arbetsmiljöverket prövar frågan. 

Skyddskommitté för arbetsmiljöfrågor

Förutom lokala skyddsombud kan det också finnas regionala skyddsombud. Dessa utses av facket och representerar medlemmar på arbetsplatser där det inte finns någon skyddskommitté. 

En skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser med mer än 50 anställda eller om de anställda begär det. Kommittén deltar i planering av arbetsmiljöarbetet och består ofta av skyddsombud och representanter för arbetsgivaren.

Källa: Arbetsmiljöverket.