– Förra året gjorde vi fem polisanmälningar. Det är fler än det har varit tidigare. Ett av de fallen har hittills lett till åtal, berättar Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.
Rutinen för a-kassan är att hot mot livet alltid leder till en polisanmälan.
– Jag ringer upp den som har hotat och förklarar att vi kommer att göra en anmälan. Ofta säger förstås medlemmen att hotet var sagt i affekt och det har även hänt att personen i fråga bett om förlåtelse, säger Harald Petersson.
Dessa omständigheter är sådant som polisen tar hänsyn till när man bedömer om händelsen ska lämnas vidare till åtal.
– Oftast kommer hoten i lägen när vi måste ge avslag eller när vi inte har fått tillräckligt med underlag för att kunna betala ut. Många av våra medlemmar är utsatta och lever på gränsen, får man inte sin ersättning så står man där.
– Men det är bra att vi ser att polisen ser allvarligt på den här typen av hot, även om de uttalas per telefon. Att man markerar att det är oacceptabelt att hota, säger Harald Petersson.
Det märks att unga människor har ett hårdare språkbruk idag än tidigare, och inte bara mot a-kassan utan i skolan, hemma och i samhället för övrigt också, tycker Harald Petersson. Även om det finns undantag är det unga människor bakom de flesta hoten mot a-kassans personal.
En nyligen gjord arbetsmiljöenkät för de anställda på Handels a-kassa visar att 12 procent av de anställda hade varit utsatta för hot av något slag förra året. Undersökningen visar också att nära 100 procent känner sig trygga i sin yrkesroll och att drygt 75 procent känner gemenskap och vi-känsla på enheten.
– Jag tror att det finns ett mörkertal, att det förekommer hot som sedan handläggaren inte anmäler vidare. Kanske att man lyckas komma överens under samtalets gång.
Sedan i höstas är Handels a-kassa samlad till fyra regioner, där handläggarna sitter. Alla kontakter med medlemmarna sker per telefon. Orsaken till omorganisationen är att handläggningen ska vara likadan över hela landet, men också att det är lättare med kompetensutveckling och kollegial stöttning när man sitter tillsammans, istället för som tidigare kanske ensam på en ort.