År 2006 var 79 procent av Sveriges arbetare med i facket, enligt LO:s statistik. Det är 4 procent lägre än 2002. Inom parti- och detaljhandeln var organisationsgraden 66 procent. Handels utredare Ulrika Vedin, som bearbetat statistiken, ser flera orsaker till att Handels har lägre anslutningsgrad: Yngre är medlemmar i lägre grad än äldre. Fastanställda och heltidsanställda har generellt högre anslutningsgrad än deltids- och visstidsanställda. På små arbetsplaster är det svårare att värva medlemmar än på större. Alla dessa faktorer ligger Handels i fatet jämfört med andra fackförbund. Många av handelns anställda är ungdomar med tidsbegränsade anställningar på små arbetsplatser – och där är anslutningsgraden klart lägre än i andra grupper.
Könsfördelningen drar däremot snarast upp organisationsgraden inom handeln, eftersom en större andel kvinnor än män är med i facket. I detaljhandeln är 66 procent av kvinnorna och 55 procent av männen med i facket.
– Män tycker kanske att de klarar sig bra på egen hand. Och de har också lättare än kvinnor att få fast heltidsjobb och hyfsade villkor. Facket borde hitta ett sätt att väcka männens solidaritet, säger Ulrika Vedin.
Tvärtemot vad många tror är anslutningsgraden till facket enligt statistiken inte påtagligt högre i partihandeln än i detaljhandeln. Även här drar ungdomsgrupperna ner statistiken.
Huvudstaden är ett sorgligt kapitel ur facklig synvinkel. I Stockholm är organisationsgraden i parti- och detaljhandeln 47 procent, mot 71 procent för övriga Sverige.
Ulrika Vedin skriver i sin rapport att det är en överlevnadsfråga för Handels att hitta en strategi för att värva medlemmar, särskilt ungdomar, trots att de har osäkra anställningar på små arbetsplatser.
Rapporten behandlades av förbundsstyrelsen i april och kommer att användas som underlag i Handels arbete för att värva fler medlemmar.
– Nu vet vi hur trenden ser ut. Dags att gå ut och jobba! kommenterar förbundssekreteraren Gustaf Holmlund.
Sedan undersökningen gjordes 2006 har anslutningsgraden sjunkit ytterligare, främst i samband med höjningen av a-kasseavgiften som regeringen drivit igenom. Handels kommer att göra nya analyser för att se om det går att hitta andra mönster i den senaste tidens utveckling.