Farliga kemikalier i varor tycks vara ett problem som växer. Hittills har det inte funnits någon heltäckande bild av hur och vilka kemiska ämnen som sprids i naturen från olika varor då de används, nöts och förbrukas. Nu satsar Naturvårdsverket 16 miljoner kronor på att kartlägga spridningen. Det handlar i första hand om ämnen som finns i plaster, gummi, textilier och byggvaror.
Man vet att problemet är omfattande. Som ett exempel mäter reningsverken runt om i Sverige årligen tio ton nonylfenol i avloppsvattnet. Det har visat sig komma från bland annat handdukar och andra textilier som tvättas i tvättmaskin. Nonylfenol är ett ämne som tillsätts vid färgning av textilier. Kemikalien är dock förbjuden inom EU och är mycket farlig i små doser för de varelser som lever i vatten.
Leverantörer och tillverkare måste garantera att varor som köps in till svenska butiker inte innehåller förbjudna tillsatser. Men mörkertalet är stort, många ämnen är inte ens kända.

I mitten på september gjorde Svenska naturskyddsföreningen stickprov av innehållet i textilier i flera butikskedjor, bland annat Coop, Duka, Hemtex och Ikea. Alla handdukarna visade sig innehålla ämnet nonylfenol. Coops testade handduk innehöll allra högst halt av nonylfenol, en procent, vilket gjorde att handdukarna fick dras in.
Per Rosengren, ansvarig för etiska frågor vid Coop Sverige:
– Vi har ett system för hur upphandling går till och i varukraven specificeras vilka ämnen som inte får förekomma. Vi gör även egna stickprover. I de fall där det brister gör vi ordenliga utredningar och vidtar åtgärder. Vi håller fortfarande på och utreder fallet med handdukarna för att se exakt var det har gått fel. Om det är våra egna rutiner som brustit eller tillverkarens. Men det är inte alltid vi vet vilka ämnen vi ska fråga efter, nya rön ger nya insikter, säger Per Rosengren.
Han välkomnar därför alla initiativ från myndigheter och andra organisationer.
– En dialog är bra, vi behöver all expertkunskap.

Maria Born, arbetsmiljöansvarig inom Handelsanställdas förbund tycker att frågor om farliga ämnen i varor blir allt viktigare för facket att lyfta.
– Vi bör ha en helhetssyn. Dels för våra medlemmar som hanterar stora mängder textiler varje dag. Men också för de som jobbar i tillverkningen, ofta i andra länder. Och för miljön i stort, säger Maria Born.
Det finns idag ett antal partsgemensamma samarbetsorgan där frågan om kemikalier diskuteras, bland annat Handelns arbetsmiljökommitté, HAK. Och LO:s kemikaliegrupp LOKE.
– Det är viktigt att vi är uppdaterade. Det kommer ständigt fram ny data om olika ämnen som man tidigare inte viste. Här kan vi göra mer för att hålla våra medlemmar informerade, säger Maria Born.
Naturvårdsverkets kartläggningsprogram ska pågå i minst tre år. En referensgrupp har knutits till projektet där företrädare för olika branscher och myndigheter finns representerade, bland annat handeln. Maria Born hoppas att även de fackliga organisationerna bjuds in i referensgruppen.