Från första januari får en arbetsgivare begära läkarintyg av en anställd från dennes första sjukdag, istället för som idag efter en veckas sjukfrånvaro. Om man inte lämnar det kan man få sin sjuklön indragen. Men redan tidigare har många arbetsgivare haft möjlighet att begära intyg från första sjukdagen via skrivelser i kollektivavtalet. Möjligheten finns till exempel redan i detaljhandelsavtalet ”om särskilda skäl föreligger”, vilket kan vara upprepade korta perioder av sjukfrånvaro eller misstanke om missbruksproblem.
En annan lagändring från första januari rör anställningsskyddslagen. Om man varit anställd som vikarie hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod ska man bli tillsvidareanställd. Tidigare var gränsen tre år.
Skatten på arbete sänks ytterligare från årsskiftet. Regeringen säger att låg- och medelinkomsttagare får en större skattelättnad i förhållande till sin lön än höginkomsttagare.
Dessutom höjs tv-avgiften med 36 kronor till 2 032 kronor per år, milersättningen till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program höjs, och skatten på bensin, öl och tobak blir högre.