Arbetsmiljöverket har ställt tretton krav på Myrorna efter ett besök på anläggningen i Sätra. Bland annat ska Myrorna registrera arbetstiden, göra en riskbedömning utifrån trafiksäkerhetsperspektivet, regelbundet granska informationen från färdskrivarna och se till att chaufförerna får kunskap om risker med att köra i tjänsten.
– Myrorna har synts mer än många andra åkerier med sitt trafikbeteende och sina hastigheter. Vi kunde se i färdskrivarna att de körde för fort och inte tog raster i tid, säger arbetsmiljöinspektör Mikael Roos.
Nu är policyn klar. I den sägs bland annat att alla chaufförer inom Myrorna alltid ska använda bälte, att chaufförerna ska ha beredskap för nödlägessituationer, respektera parkeringsregler och stoppförbud, säkra godset ansvarsfullt och respektera kör- och vilotidsregler. Trafiksäkerhetspolicyn tar också upp förbudet mot alkohol och droger på arbetsplatsen.

Jose Paredes arbetar som chaufför på lagret i Sätra och kör och hämtar gåvor och tömmer insamlingsboxar i hela Storstockholm. Han är försiktigt positiv.
– Det låter väl fint. Det är mycket som redan idag stämmer om hur vi jobbar. Jag använder oftast bältet, kanske inte alltid om det bara är en kort sträcka i stan. En policy är en bra början men det finns kvar att göra. Jag måste tro att vi är på väg dit.
I Sätra arbetar strax under 40 anställda, ungefär två tredjedelar är med i facket. Jose Paredes, som är ordförande i klubben, säger att det finns saker både i den psykiska och fysiska arbetsmiljön för chaufförerna som bör förbättras.
– Jag tycker framförallt att policyn måste anpassas till verkligheten. Till exempel har vi stora tunga burar som inte alltid går att bromsa. Om man parkerar lite snett kan det vara svårt, de kan rulla iväg. Det är en säkerhetsrisk. Det är också ofta stressigt. Det är svårt att påverka hur schemat över körningarna ser ut och det finns ett visst grupptryck arbetskamrater emellan att inte klaga om de körningar man får.
Frågan om alkohol och droger är ömtålig menar Jose Paredes. Klubben har föreslagit alkolås i bilarna och tycker att det är viktigt att den anställde får rehabilitering om alkoholism upptäcks.

Också Handels ombudsman Mikael Segel tycker att den nya policyn är bra.
– Vi vill att alla arbetsgivare ska ha en trafiksäkerhetspolicy men i dag har de flesta inte det. Men den måste användas och tas upp till diskussion på möten så att alla känner till den. Om den bara hamnar i en pärm är det meningslöst.
Många chaufförer inom Myrorna runt om i landet känner inte till den nya policyn. Enligt chefen på anläggningen i Sätra, Andreas Dahlin, ska ytterligare förklarande dokument tas fram tillsammans med en referensgrupp tills den 15 november. I gruppen ingår regionchefen, han själv och några chaufförer. Efter det ska alla anställda få information om policyn och hur den ska användas.
Arbetsmiljöverket kommer att göra en oanmäld stickprovskontroll framöver, för att se att företaget lever upp till de krav man fått när det gäller trafiksäkerhet.