Hon tror inte att en eventuell lagskärpning skulle vara något problem på hennes arbetsplats på Willys Hemma i Skara, där exempelvis rullstolsburna kunder redan har en bra tillgänglighet till varorna. Men rent generellt tror Rose-Marie Nilsson att det kan uppstå problem när varor är placerade högt upp på hyllor.
Då kan kunden fråga butikspersonal om hjälp, men det är inte alltid det finns mycket personal, säger hon.
Rose-Marie Nilsson tror att många butiker säkert tvingas bygga om för att öka tillgängligheten.
– Alla butiker ser ju så olika ut. Det kan nog bli tufft för många, säger hon.

Hans Ytterberg, generaldirektör på Regeringskansliet, utreder om butiker och andra som inte tar tillräcklig hänsyn till tillgänglighet ska kunna omfattas av diskrimineringslagen. I dag undantas bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder i lagen.
– Uppdraget är nu att titta på hur man skulle kunna reglera bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Det kan gälla i butiker och liknande områden som rör tillhandahållande av varor och tjänster, säger Hans Ytterberg till Handelsnytt.

Regeringen har uppmärksammat frågan i propositionen ”Ett starkare skydd mot diskriminering”.
Diskrimineringskommittén har tidigare fått i uppdrag att se över hela den svenska diskrimineringslagen och bland annat överväga om en gemensam lagstiftning ska införas, som ska gälla alla grunder och samhällsområden. De överväganden som Diskrimineringskommittén kommit fram till ska nu kompletteras med mer underlag innan ett beslut kan fattas.
– Ambitionen är att utredningen ska vara klar vid årsskiftet, säger Hans Ytterberg.