En av KI:s slutsatser i lönebildningsrapporten 2009 är att låga löneökningar och arbetskostnader främjar bruttonationalprodukten, BNP, och sysselsättningen. KI tycker att det bästa vore om lönerna bara ökade med mellan 1,0 till 2,5 procent årligen de närmsta tre åren. Men Stefan Carlén är skarpt kritisk till den slutsatsen.
– Vi vet av erfarenhet att om LO-kollektivet håller tillbaka sina löner så funkar det inte som i institutets modeller, som går ut på att löneutrymmet omvandlas till nyinvesteringar och sysselsättning. I stället blir det andra grupper som kommer att ta det löneutrymme som finns, de redan högst betalda inom SACO och TCO-områdena. Det skulle även leda till ökade vinstutdelningar, säger Stefan Carlén.
Handels anser att löneutrymmet ligger på någonstans mellan 2,5 till 3,5 procent. Stefan Carlén varnar för att låga löneökningar i kommande avtalsförhandlingar kan fördjupa den ekonomiska krisen.
– Om LO inte tar ut det som man har i löneutrymme kan det bli en så pass minskad konsumtion att sysselsättningen faller, säger Stefan Carlén.

KI skriver i sin rapport att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat blygsamt sedan 1997 och att det för kvinnor lönar sig mer att arbeta inom mansdominerade branscher än inom kvinnodominerande. Och så är det även när man tar hänsyn till faktorer som utbildning, ålder och deltidsarbete, skriver KI. Men för arbetare har det oförklarade lönegapet halverats från cirka 6 procent 1997 till cirka 3 procent 2008.

KI tar också upp de förväntade effekterna av låglönesatsningarna när det gäller löneskillnaderna mellan könen. Till låglönesatsningarna hör jämställdhetspotten och höjda minimilöner. Inom handel- och parti branschen ska lönegapet, enligt KI, ha minskat från 11,5 procent 2006 till 10,4 procent i fjol.
– Våra egna siffror visar att utjämningen har fortsatt på de områden där vi lagt ut jämställdhetspotten, säger Stefan Carlén.
Han påpekar att man på Handels områden även har haft en fortsatt sysselsättningsökning från 2006 och fram till mitten av 2008.
– Många yngre kom in på just detaljhandelsområdet. Det har gjort att lönerna genomsnittligt ser ut att ha ökat mindre än vad de faktiskt har gjort, säger han.

Även arbetsgivarorganisationen Almega kritiserar KI:s rapport. Arbetsgivarna vill helst ha 0 procents löneökningar i kommande avtalsförhandlingar.
”Vi vill framför allt betona att produktivitetsutvecklingen framöver sannolikt blir betydligt lägre än vad KI förutspår, och att produktionskostnaderna inte faller i den utsträckning som KI bedömer. Därmed kommer företagens vinstmarginaler fortsätta att pressas” säger Almegas chefekonom Lena Hagman i ett uttalande. Men detta håller Handels inte alls med om.
– Vi ser att vinstmarginalerna kommer att vara goda och växa, även vid löneökningar på 3 procent per år. Därmed finns det gott om utrymme för vinster till investeringar. Även om man tar ut de löneökningar som vi vet finns, säger Stefan Carlén.