En färsk dom från kammarrätten ger en man i Norrland rätt att räkna in tiden för sina fackliga uppdrag i sin a-kasseersättning. Motivet är att uppdragen varit omfattande, mellan 40 och 60 procent av en heltid, ofta återkommande och att de varit viktiga för mannens försörjning.
Praxis inom arbetslösförsäkringen är att man inte får räkna in tiden man lagt på fackliga uppdrag som a-kassegrundande om man skulle bli arbetslös. Det har många förtroendevalda i Handels fått erfara när deras a-kassa blivit betydligt lägre än vad de räknat med (se Svårt få a-kassa för fackligt arbete).  Undantag från regeln har varit om uppdragen omfattat närmare halvtid och arvodet betalats årsvis eller om de varit på heltid en kortare period. Dessa regler ledde till att Handels för två år sedan valde att erbjuda förtroendevalda på kortare uppdrag timanställning. De som har uppdrag på halvtid eller mer ska få årsarvode. Inte heller när den förtroendevalde får lön från sin vanliga arbetsgivare enligt förtroendemannalagen ska han eller hon anställas.

Även om den aktuella domen till viss del går på tvärs med rådande praxis kan man inte dra slutsatsen att det nu är fritt fram att räkna in sin tid som förtroendevald. Alla som söker a-kassa prövas individuellt.
– Det finns ju också en annan kammarrättsdom, från 2009, som säger att man inte får räkna in förtroendeuppdragen. Den aktuella domen öppnar ju upp för att man kan räkna in tiden men rättsläget är osäkert, säger Pernilla Nilsson som är försäkringsansvarig på Handels a-kassa.

För ett år sedan lämnade Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ett förslag till regeringen som gick ut på att fackliga uppdrag som ersätts med förlorad arbetsförtjänst ska bli a-kassegrundande. Ännu har inget svar kommit på förslaget.