Handels har antagit en handlingsplan mot diskriminering, och alla ombudsmän i förbundet har fått utbildning för att bli bättre på att arbeta med diskrimineringsfrågor.
Den som anser sig utsatt för diskriminering vänder sig i dag ofta till diskrimineringsombudsmannen (DO) som i sin tur skickar ärendet till facket. Här behöver klubbar och fackombud höja sin trovärdighet, anser Linnéa Björnstam, utredare på Handels som skrivit handlingsplanen.
– Medlemmar ska uppleva att det är självklart att vända sig till Handels i diskrimineringsärenden, säger hon.

Linnéa Björnstam uppmanar förtroendevalda och skyddsombud att vara lyhörda på arbetsplatsen. Förekommer trakasserier eller råa skämt mot till exempel invandrare eller homosexuella? Finns det omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män? Hur fördelas tjänster på heltid respektive deltid?
Fackets uppgift handlar ofta om att påminna arbetsgivaren om att lagen kräver ”målinriktat arbete” mot diskriminering, till exempel i form av jämställdhetsplan och lönekartläggningar.

– Vi ska bli bättre på att vifta med lagen, säger Linnéa Björnstam.
Vanliga situationer där man kan misstänka diskriminering är att en provanställning upphör när den anställda blir gravid, eller att en sökande med utländsk bakgrund blir förbigången vid anställning trots bättre meriter.
 – Klubben bör vara med och utforma tydliga kravprofiler på vad som krävs av den som ska anställas motverka godtycke och diskriminering, säger Linnéa Björnstam.
Hon påpekar att den som inte blivit anställd eller utvald till intervju har rätt att ta del av vilka meriter som avgjorde vem som blev vald.

Enligt lagen är det den som blivit diskriminerad som själv måste påtala det. Fackliga representanter som tar emot en anmälan bör noga ta reda på vad som hänt, om det finns vittnen samt vilken av lagens sju diskrimineringsgrunder som är aktuell (se faktaruta). Sen begär man förhandling med arbetsgivaren med krav på rättelse och eventuellt skadestånd.

Linnéa Björnstam anser att främlingsfientliga Sverigedemokraternas valframgångar gör det extra viktigt att reagera kraftfullt mot diskriminering.
– Sverigedemokraternas ställning kan göra att det plötsligt upplevs som okej att säga kränkande saker. Vi måste markera att trakasserier och generaliserande beskrivningar inte är okej.

Fakta: Lag från 2009

Diskrimineringslagen gäller sedan 2009 och förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.

Arbetsgivare får inte diskriminera anställda, inhyrd personal, praktikanter eller arbetssökande.

Arbetsgivare är skyldiga att arbeta målinriktat med aktiva åtgärder mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Om en anställd anser sig diskriminerad eller trakasserad på jobbet måste arbetsgivaren utreda och sätta stopp för det.