Den var nog både ett sätt att stämma av inför det fortsatta arbetet med bemanningsfrågan och kanske ett forum att lufta det missnöje som funnits ute i klubbarna. Men kan väl även som en liten fingervisning om vilka krav som kan komma i nästa avtalsrörelse. Den är inte så långt borta, det är nästan halvtid eftersom avtalen blev tvååriga.

Före konferensen hade deltagarna (mest klubbordföranden på lager, från förhandlingsdelegationer och utvalda från avdelningarna runt om i landet)  besvarat en enkät om sina erfarenheter av hur det fungerar i praktiken. Dessutom presenterades en färsk statistisk undersökning bland Handels medlemmar om erfarenheter av bemanningsföretag.
Och oavsett vilka krav man så småningom kommer fram till inför nästa avtalsrörelse – och det finns många i luften, till exempel 10-procentsgräns, lokalt veto, inget inhyrningsförbud under uppsägningstid för att nämna några – så står det klart att det finns massor att göra för facket redan nu.

Nära hälften av konferensdeltagarna uppgav att bemanningsföretag kom in på deras arbetsplatser utan förhandling med facket. Av den större medlemsundersökningen framgår att drygt hälften tycker att arbetsgivarna kringgår företrädesrätten i las ibland och nästan hälften att arbetsgivaren kan hota med att ersätta anställda med inhyrd personal. Samtidigt säger bara 21 procent av medlemmarna att facket på arbetsplatsen varit aktivt i frågan. 26 procent menar att facket inte ställt några krav alls, en stor grupp svarar ”vet inte”.

Det är uppenbart att klubbarna behöver mer på fötterna för att kunna göra ett gott jobb när företagen vill ta in bemanningsföretag. Och konferensdeltagarna var rörande eniga om behovet av lathundar,  checklistor , utbildning kring när, var, hur.

Men sen var det det här med dem det borde gälla i första hand, de inhyrda. Frågan om vilka som ska företräda de inhyrda och hur är ett jätteproblem. Det måste lösas fackförbunden emellan, så att inte människor faller mellan stolarna.

Hälften av konferensdeltagarna uppgav att de inhyrda som kom till deras arbetsplatser inte fick någon information om facket av klubben. Att värva de inhyrda som medlemmar och sätta deras intressen i fokus är en jätteutmaning för facket. ”De inhyrda har en andra klassens anställning” tyckte en av de arbetsgrupper som jobbade under konferensen. ”Bättre med egna visstidsanställda på företaget is tället för inhyrda”, ansåg de.

Men vad tycker de inhyrda själva? Kanske tvärtom, ifall de jobbar åt ett bemanningsföretag som följer avtalet. Vad de själva anser är det väl ingen som riktigt vet idag – i till exempel Handels finns  bara mellan 600 och 700 medlemmar som jobbar som inhyrda.