Löneökningarna i industrin ska vara vägledande för alla andra avtalsområden. Det betonas än starkare i det förslag till nytt industriavtal som facken och arbetsgivarna inom industrin presenterade på måndagen. Avtalet innebär att facken inom industrin samordnar sig tätare. Det innehåller en skrivning som ska göra avtalet överordnat andra avtal och samarbeten som parterna ingår i.

Det skulle kunna försvåra LO-samordningen i avtalsrörelsen, där LO:s förbund upprepade gånger gemensamt kommit överens om att kräva större löneökningar i till exempel kvinnodominerade branscher som detaljhandeln.

LO:s styrelse sa på måndagen att det nya industriavtalet går att förena med LO-samordningen. Handels förhandlingsledare och andre vice ordförande Tommy Tillgren menar att LO-samordningen kommer att bli viktigare än någonsin i den avtalsrörelse som börjar i höst.
– Jag tror att det inom LO kommer att ställas större krav på att leva upp till samordningen. Vi måste ta varandra hårdare i handen. Har vi sagt en sak så ska vi leva upp till det, säger Tommy Tillgren.

Han förklarar att Handels accepterar att den internationellt konkurrensutsatta industrin har en viktig roll i avtalsförhandlingarna. Men det bygger på att LO:s industrifack kan leva upp till sina åtaganden mot övriga LO-förbund.
– De måste i tid leverera ett avtal på acceptabel nivå.

I avtalsrörelsen 2010 väntade förhandlarna inom handeln i det längsta på ett vägledande avtal inom industrin. När ett sådant slutligen träffades fem dagar innan avtalen löpte ut var det så sent att handelns förhandlare hamnade i tidsnöd. Nivån på löneökningarna i den krisdrabbade industrin var enligt Tommy Tillgrens uppfattning alltför låg. Trots att bland annat LO-förbundens låglönepott gjorde att butiksanställda fick ut mer än industriarbetare blev resultatet onödigt låga löneökningar inom den blomstrande detaljhandeln.

Tommy Tillgren vill inte se att industrin i nästa avtal återigen sätter en ribba som är lägre än LO-förbunden gemensamt kan acceptera.
– Det är viktigt att de levererar nivån. Samordningen måste säkerställa att utfallet blir vad man enats om.

Fakta: Industriavtalet

Industrin ska vara löneledande

Industriavtalet, som funnits sedan 1997, beskriver bland annat hur avtal förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare inom industrin.

Efter avtalsrörelsen 2010 sa Teknikarbetsgivarna upp industriavtalet. De var bland annat missnöjda med LO:s krav på jämställdhetspott .

Ett förslag till nytt avtal har nu förhandlats fram. I det nya industriavtalet betonas den internationellt konkurrensutsatta industrins löneledande roll starkare än tidigare. Ett syfte är att de olika parterna ska samordnas mer.

Industrins variant av medlare -- de opartiska ordförandena -- får en starkare ställning.

Det nya industriavtalet börjar gälla den 1 juli, förutsatt att alla fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin godkänner det.