Handels kongress beslutade att se över den facklig-poltiska samverkan med Socialdemokraterna. Det betonades att förbundet ska vara en självständig politisk röst som tydligare påverkar både S och andra partier.

Handelsnytts enkät bland kongressombuden visar dock att de flesta förespråkar en fortsatt nära allians med socialdemokratin. Enkäten besvarades av cirka 50 procent av ombuden (138 personer) och kan därmed inte anses representativ för hela gruppen.

Av de svarande vill 76 procent hålla fast vid S som närmaste partner i politiken. 64 procent vill samverka precis som i dag medan 12 procent vill samarbeta med S men sluta att betala pengar till partiet. En större andel kvinnor än män förespråkar S-samarbete med strypta partibidrag.

22 procent av de svarande ombuden vill samarbeta med olika partier i olika frågor. Öppenheten för detta är klart större bland ombud under 35 år (34 procent) än bland de äldre ombuden (17 procent).

Av de som vill samarbeta med olika partier vill två tredjedelar begränsa samarbetet till det rödgröna blocket, det vill säga S, V och MP. En tredjedel kan tänka sig att även samarbeta med minst ett borgerligt parti. Ingen svarande kan dock tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Ombuden är själva trogna arbetarrörelsens traditionella politiska linje. Så många som 87 procent av de svarande uppger att de röstade på S i senaste riksdagsvalet. Det kan jämföras med 44 procent S-röstare i Handels hela medlemskollektiv, enligt förbundets valundersökning.

Fakta om enkäten

87 procent S-röstare

Handelsnytts enkät besvarades av cirka 50 procent av ombuden på Handels kongress (138 personer, varav 82 kvinnor och 56 män). Av de som angett sin ålder är 32 stycken under 35 år medan 100 är 35 år eller äldre. Svarsfrekvensen är för låg för att dra säkra slutsatser om hela gruppen.

Vilket parti röstade du på i senaste riksdagsvalet?
S       87 %
V        9 %
MP      2 %
Annat/ej röstat     1 %

Hur tycker du att Handels ska arbeta för att företräda medlemmarnas intressen i politiska frågor?

Som i dag: Genom samverkan enbart med Socialdemokraterna där fackets företrädare sitter med i partiets beslutsorgan och förbundet betalar pengar till partiet.    64 %

Genom samarbete med Socialdemokraterna, men utan att betala pengar till partiet.    12 %

Genom samarbete med olika partier i olika frågor, till exempel genom gemensamma arbetsgrupper, men utan att bidra med pengar till något parti.    22 %

Genom påverkan på partierna utan politisk koppling, det vill säga en ren lobbyverksamhet i form av till exempel uppvaktningar och konsulter.    2 %