När grossistföretaget Halmstads Frukt & Grönt minskade personalen i våras fanns två fast anställda chaufförer bland dem som sades upp. En kort tid senare valde arbetsgivaren att låta två andra chaufförer som tidigare varit visstidsanställda återkomma – men nu som inhyrda via ett bemanningsföretag.
– Det är ett uppenbart försök att kringgå las. De uppsagda chaufförerna på laslistan har rätt kvalifikationer och därför rätt att bli återanställda, säger Handels ombudsman Marika Andersson.

Ett avtal från 2010 ska hindra handelns arbetsgivare från att anlita bemanningsföretag en längre tid om det finns uppsagda med återanställningsrätt som kan göra jobbet i stället. Ytterst avgörs frågan av en ny instans som kallas nämnden för inhyrning (se faktaruta).

Förhandlingar mellan fack och företag i mitten av augusti ledde inte till enighet. Arbetsgivaren begärde därför prövning i nämnden för inhyrning så som avtalet säger.
I avtalet står att nämnden ska pröva fallet snabbt och enkelt, senast inom tre veckor. Om nämnden underkänner inhyrningen ska arbetsgivaren antingen återanställa de uppsagda eller betala skadestånd till dem.

Parterna har valt att vänta med att bilda själva nämnden till dess att det finns ett ärende att avgöra. Men när det var dags gick det inte att hitta en ordförande. Enligt avtalet ska ordföranden vara domstolsdomare, men varken Handels eller Svensk Handel hittade någon som ville åta sig uppdraget.
– Alla sa nej. De ville inte riskera sin opartiskhet, säger Handels representant i nämnden, förhandlingschefen John Haataja.

Sökandet har pågått hela hösten. Till slut utnämndes advokaten Erik Danhard till ordförande. I mitten av december hölls nämndens första möte, men ärendet om chaufförerna i Halmstad har ännu inte kommit upp på bordet.
– Vi måste börja med att bestämma procedurregler om hur vi ska arbeta, säger John Haataja.

Enligt avtalet ska nämnden avgöra ärenden inom tre veckor från förhandling. Nu har det gått fyra månader. Är det ett misslyckande att medlemmar som vill ha jobbet tillbaka eller skadestånd får vänta så länge?
– Nej. Det är beklagligt att det tagit tid men medlemmarna är underrättade. Att det inte förekommit fler fall tyder på att skrivningen i avtalet fungerar.
John Haataja räknar med att nämnden ska avgöra pilotfallet någon gång nästa år, men kan inte lova att det blir av innan nuvarande avtal löper ut 31 mars. Det kan med andra ord bli så att hela avtalsperioden hinner gå utan att avtalet prövas i praktiken.

De två uppsagda chaufförerna är arbetslösa och väntar fortfarande på att deras ärende ska avgöras.
– Klart att det är tråkigt, men det måste ju bli rätt, då får man inte förhasta sig. Det här blir ett viktigt test som visar om facket har något att säga till om, säger en av chaufförerna.

Fakta: Nämnden för inhyrning

Uppsagda kan få skadestånd

Avtal som hindrar arbetsgivare från att ersätta uppsagd personal med inhyrda var ett av LO-fackens viktigaste krav i avtalsrörelsen 2010. Lösningen varierar mellan olika förbund. Så här fungerar det i Handels:

Om en arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag i mer än fem veckor samtidigt som det finns uppsagda med återanställningsrätt enligt las (nio månader efter anställningens slut) måste arbetsgivaren förhandla med facket om inhyrningen. Kan behovet i stället lösas genom återanställningar?

Om parterna inte kommer överens förs frågan till nämnden för inhyrning. Fack och arbetsgivare har var sin ledamot och ordföranden ska enligt avtalet vara domare i Arbetsdomstolen, Högsta domstolen eller Svea hovrätt.

Ärendet ska avgöras snabbt och enkelt, senast inom tre veckor. Om nämnden finner att inhyrningen strider mot las har arbetsgivaren två alternativ. Antingen avbryts inhyrningen och uppsagda återanställs enligt turordning. Eller också betalas kompensation till anställda som fått sin återanställningsrätt kränkt. Skadeståndet blir 1,5 prisbasbelopp, drygt 64 000 kronor per anställd.