Handels sa nej till förslaget från Svensk Handel att gemensamt begära medling från statliga Medlingsinstitutet när arbetsgivarna avbröt avtalsförhandlingarna i måndags. Ett skäl är att institutets generaldirektör Claes Stråth tydligt sagt att man inte kommer att medverka till avtal på högre nivå än 2,6 procent per år. Det motsvarar vad industrins anställda har fått och vad Svensk Handel har erbjudit Handels.

– Vårt uppdrag är att se till att industrins löneutveckling är norm för andra branscher, säger Claes Stråth till Handelsnytt.
I avtalsrörelsen 2010 medverkade Medlingsinstitutet till avtal som innebar högre löneökningar för förbund som Handels än för industrin. Vad är skillnaden nu?
– Då etablerades två lönenormer: 3,5 procent för industrin och 3,8 procent för vissa andra branscher. Skillnaden är att i år finns det ingen samordning inom LO.

Claes Stråth syftar på att tre industriförbund valt att stå utanför de samordnade lönekrav som övriga elva LO-förbund är överens om, och som innehåller högre löneökningar till lågavlönade branscher.
Även inom ramen för industrinormen finns möjlighet att sluta avtal som till exempel innehåller låglönesatsningar.
– Man kan blanda in andra komponenter som avtalsperiod, anställningsvillkor och att minimilönerna inte höjs lika mycket. Det viktiga är att arbetskraftskostnaden håller sig inom ramen.

Röster har höjts, särskilt från Kommunal, att regeringen ska ändra Medlingsinstitutets uppdrag så att det blir möjligt att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Claes Stråth är skeptisk.
– Lönebildningen är parternas ansvar. Det är inte statens roll att hjälpa grupper som inte får ut vad de vill.
Han ifrågasätter om facket verkligen vill att politiker ska bestämma vilka grupper som ska ha mer eller mindre.
– Vilka skulle det i så fall vara? Lärare? Akademiker? Ungdomar?

I Medlingsinstitutets uppdrag att verka för väl fungerande lönebildning ligger att åstadkomma jämställda löner mellan kvinnor och män.
Om alla branscher ska få samma löneökning i procent riskerar löneskillnaderna mellan kvinnor och män att öka. Hur ser du på det?
– Vi gör utvärderingar som kommer att visa om det blir så.
Vad är ditt råd till parterna i handeln nu?
– Det beror på om de anser att de har förhandlat färdigt. Den svenska modellen bygger på att parterna tar ansvar.

Medlingsinstitutet

Ska verka för jämställda löner Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som grundades år 2000.
Uppgiften är främst att medla i arbetstvister och att verka för en väl fungerande lönebildning.
Industrins löneutveckling ska vara norm för övriga arbetsmarknaden.
Väl fungerande lönebildning innebär enligt Medlingsinstitutet bland annat få strejker, ökad reallön och jämställda löner.

Källa: mi.se