Sedan slutet av 2009 har myndigheterna i stort sett inte gjort några kontrollköp. Då konstaterade justitieombudsmannen att köpen var en dold myndighetsutövning som kräver lagstöd. Nu föreslås en lag.
– Tidigare gjorde man köp ganska frekvent. Nu kontrollerar man mest att det finns dekaler om åldersgräns uppsatta. Vår kartläggning visar att det behövs ett effektivt verktyg i tillsynen, säger Göran Lundahl, ordförande i utredningen som tagit fram lagförslaget, annars lagman på förvaltningsrätten.

Vid ett kontrollköp agerar ungdomar på uppdrag av kommunen, kunder som vill köpa folköl, tobak eller receptfria läkemedel. De ska vara över 18 år, men se yngre ut.
– Om de är minderåriga är det brottsprovokation, säger Göran Lundahl.

Eftersom ungdomarna är myndiga kan köpen inte leda till rättsliga följder för de anställda. Det finns ingen lag på att man måste kontrollera kundens ålder, det lagen kräver är att man inte säljer till någon under 18 år. Huvudsyftet med kontrollköpen är bara att öka medvetenheten och få igång en dialog mellan myndigheter och företag.

Handels har inte tillfrågats i arbetet med lagförslaget.
– Det gäller som vanligt för de anställda att vara noga med legitimationskontrollen. Det tråkiga är att bli testad i smyg, men det finns mycket i den gråzonen, som mystery shoppers. Detta kommer i alla fall ske under myndighetskontroll, säger arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg.
– En viktig spinoff-effekt kan bli att fler blir medvetna om att man som anställd faktiskt är straffrättsligt ansvarig om man säljer till en minderårig.

Utredningen har däremot samrådit med arbetsgivarorganisationerna inom handeln. De tycker att kontrollköp är bra, bland annat för att stoppa den osunda konkurrensen som uppstår när butiker tjänar pengar på att sälja till minderåriga.

Lagförslaget skickas nu ut på remiss och föreslås träda i kraft 1 juli 2013.
– Vi ska som vanligt lyssna noga på remissinstansernas synpunkter, men jag har gott hopp om att arbetsgruppens förslag kommer att bli verklighet, säger Maria Larsson, ansvarig minister, i ett pressmeddelande.

Fakta

Föreslår inga ändringar i straff 

• Tidigare kallades köpen för provköp, men utredningen föreslår att de ska heta kontrollköp.

• Kontrollköp är inget nytt, men utförs inte i myndigheters regi. Till exempel Ungdomens nykterhetsförbund och flera av de stora kedjorna genomför köp på egen hand.

• Utredningen föreslår inga ändringar i straffet för den som säljer öl, tobak eller läkemedel till minderåriga. Det är som innan, böter eller fängelse i högst sex månader.