Handels och Akademibokhandeln har hamnat i ett moment 22. Handels vill ha underlag inför butikernas lönefördelning för att kunna kontrollera att avtal följs.
– Utan underlag kan vi inte se att löneökningar över huvud taget görs, att höjningarna följer avtalet eller om det finns några osakliga löneskillnader. Vi kan helt inte bevaka kollektivavtalet, säger Jimmy Ekman, ombudsman på Handels i Stockholm.

Men Akademibokhandeln vill inte ge Handels underlaget om de inte först talar om vilka som är Handelsmedlemmar.
– Personers löneuppgifter är under stark sekretess. Det skulle vara ett intrång i integriteten att lämna ut dem. Därför lämnar vi inte ut personuppgifter till Handels, om inte personen är medlem i Handels.
Men då måste vi ju veta vilka det är. Därför har vi sagt att Handels ska meddela vilka som är medlemmar, säger Bo Holmberg.

Handels vill inte lämna ut uppgifter om medlemskap.
– Det har inte arbetsgivaren med att göra. De får inte fråga om facklig tillhörighet, säger Jimmy Ekman.
Även Handels avtalssekretare John Haataja är tydlig.
– Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om vilka som är medlemmar hos oss. Det bryter mot föreningsfriheten. Ger Akademibokhandeln inte oss underlag för lönefördelningen begår de avtalsbrott. Det är tydligt reglerat i kollektivavtalet hur lönerna ska fördelas lokalt och fördelningen ska förhandlas mellan parterna.

Handels har rätt att inte lämna ut uppgifter om medlemskap, enligt personuppgiftslagen. Men Akademibokhandeln har också enligt samma lag rätt att inte lämna ut personuppgifter på sina anställda (se faktarutor). De har även rätt att fråga om facklig tillhörighet.
– Det finns inget förbud för en arbetsgivare att fråga om facklig tillhörighet. Men det finns inte heller någon skyldighet att svara eller tala sanning. Men arbetsgivaren får inte vidta några åtgärder för att skada en person för att den är med i facket. Det är föreningsrättskränkning, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Problemet på Akademibokhandeln är framför allt att eftersom Handels inte vill säga vilka anställda som är medlemmar har bokkedjan bestämt att inte lämna ut löneuppgifter på någon anställd.
– Vi vet ju inte vilka vi ska avidentifiera. Så fort Handels säger vilka som är medlemmar kommer vi med glädje att ge dem underlag för lönefördelningen, avidentifierad för icke-medlemmar och med namnuppgifter på medlemmar. Jag vill betona att vi självklart följer avtalet. Vi har inga problem att lämna ut den totala lönesumman för en butik före och efter lönejusteringen till Handels.

Att vägra lämna ut underlag kan enligt Handels avtalssekreterare John Haataja resultera i att Handels begär skadestånd.

Det är första året som problem uppstår på Akademibokhandeln. Tidigare år har Handels fått ta del av underlag inför löneförhandlingarna. Det får facket oftast. Men en annan arbetsgivare som frågat om facklig tillhörighet och inte velat lämna ut uppgifter om icke-medlemmar är Selecta. Där är parterna överens om att Selecta inte ska fråga om medlemskap i facket och att Handels ska få ta del av allas löner vid löneförhandling (länk till artikeln).

Bakgrund

Personuppgiftslagen styr

Enligt personuppgiftslagen, pul, är det förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar medlemskap i fackförening. Undantag är om den berörda godkänt det eller om den personuppgiftsansvarige behöver uppgifterna för att kunna fullfölja sina skyldig- eller rättigheter inom arbetsrätten, som exempelvis vid uppsägning då den fackliga organisationen ska meddelas.

Föreningsfriheten är en mänsklig rättighet och skyddas bland annat i artikel 20 i FNS: s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.
Föreningsrätten ingår i lagen om medbestämmande i arbetslivet, mbl.

Liknande fall

Svårt att få rätt i domstol

2007: Datainspektionen slog fast att Byggnads inte får hämta in löneuppgifter på ickemedlemmar. Datainspektionen bedömde att skyddet av dessas personliga integritet vägde tyngre än Byggnads intresse av uppgifterna för att kunna kontrollera att kollektivavtal följs. Byggnads överklagade till länsrätten, men tog i maj 2010 tillbaka sin överklagan.

2009. Livs förlorade i Arbetsdomstolen. Livs stämde Kraft Food för att de inte lämnade ut personuppgifter om ickemedlemmar samt för att ha frågat anställda om de ville företrädas av facket eller inte. Livs menade att agerandet stred mot kollektivavtalet och kränkte föreningsrätten.  Livs förlorade. AD menade att det inte fanns en uttrycklig reglering om fackets rätt att få ta del av icke organiserades uppgifter.