Arbetet med att certifiera Handels- och administrationsprogrammet är i gång för fullt. Drygt 20 skolor har hittills anmält sitt intresse för att erbjuda en utbildning med handelns kvalitetsstämpel.
– Man ser ett behov av att göra något för att höja statusen. För många skolor handlar det om programmets överlevnad, säger Mats Johansson från CESAB som har fått i uppdrag av fack och arbetsgivare att ta fram en kvalitetsstämpel för handelsprogrammet.

Nu samlas åsikter in från skolor och företag om vilka krav en certifiering ska ställa. Efter årsskiftet är det sedan tänkt att de första utbildningarna kan certifieras. Troligvis kan kraven läggas till i befintliga program så att de som går andra året på gymnasiet hinner bli certifierade fram till att de tar examen 2015.

Under torsdagen samlades representanter från gymnasieskolor runt om i landet för att komma med sina synpunkter på vad som behöver göras. Luleå gymnasieskola är en av dem. De har tröttnat på sjunkande elevantal och hörde av sig när de fick reda på att en certifiering är på gång.
– Det här tror vi på. Vi har en del egna idéer också, till exempel att vi ska certifiera de företag som har elever på praktik hos sig, säger Matilda Rova från Luleå gymnasieskola som vill att företagen ska erbjuda meningsfulla praktikplatser.

I diskussionerna bland skolrepresentanterna var alla eniga om att statusen måste höjas.
– Det ska spela roll att man har gått handelsprogrammet, säger Nina Zandhoff Lindqvist från Uddevalla gymnasieskola.

I dag är det svårt att få elever att välja handelsprogrammet och bland företagen är det inte så viktigt att personer har gått programmet när de anställer, har det visat sig. Det vill även arbetsgivarna ändra på.
– Vi har stora förhoppningar på att det här ska ge effekten att man får rätt sökande till tjänsterna, säger Jan-Eric Rönngren på arbetsgivarföreningen KFO.

Där är inte fastlagt vad kraven kommer att innehålla än. Men högskolebehörighet som inte längre är en obligatorisk del av programmet kan komma att bli ett av dem.
– Uppenbarligen är möjligheten till högskolebehörighet av stor betydelse, säger Mats Johansson.

Certifiering av Handels- och administrationsprogrammet

För att höja statusen på Handels- och administrationsprogrammet har Handels kommit överens med arbetsgivarföreningarna Svensk Handel och KFO om att skapa en kvalitetsstämpel för utbildningen.

Nu tas riktlinjerna fram för vad skolorna måste uppnå för att bli certifierade. I en första fas kommer sedan de första skolorna att väljas ut för att erbjuda certifieringen.

Certifieringen utvecklas i samarbete med konsultbyrån CESAB som tidigare tagit fram certifieringen Diplomerad Gymnasieekonom.