Jessica Samuelsson från Göteborg har i höst lämnat sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen. Hon är den tredje ledamoten som slutat under kongressperioden.
– Styrelsen förlorar kunskap och erfarenhet. Det tar tid att starta om och skapa ett nytt gäng, även om vi har mycket duktiga ersättare, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Alla tre som lämnat styrelsen är kvinnor (se faktaruta). En kvinnlig ledamot är dessutom föräldraledig. Förändringarna har ändrat könsbalansen i styrelsen. När den valdes av kongressen 2011 bestod den av sju kvinnor och fem män. I dag, efter halva kongressperioden, är det fyra kvinnor och åtta män. Dessutom är både personalens och centrala ungdomskommitténs representanter i styrelsen män. I styrelsen sitter därmed 71 procent män, medan Handels medlemmar består av 67 procent kvinnor.

Hur påverkar könsfördelningen i styrelsen arbetet för jämställdhet i ett kvinnodominerat fackförbund?
– Symboliskt ser det inte bra ut. Det lägger än större ansvar på oss män att driva jämställdhetsfrågorna. För mig har jämställdhet aldrig varit en kvinnofråga, säger Lars-Anders Häggström.

Även i andra avseenden har balansen i styrelsen förskjutits. Fyra av dagens ledamöter jobbar inom Coop, medan endast en ordinarie ledamot arbetar under Handels största avtal, butiksavtalet med Svensk Handel.
– Hade detta varit kongressens valda styrelse hade jag varit djupt bekymrad. Men det är tillfälligheter som gjort att vissa ledamöter slutat, kommenterar Lars-Anders Häggström.

Han framhåller att suppleanterna (ersättarna) träder in i en ordning som är fastslagen av kongressen. Arbetssättet kan behöva ändras med hänsyn till den ovanligt stora omsättningen på ledamöter under kongressperioden.
– En slutsats är att valberedningen vid nästa kongress kanske måste tänka i ett led extra när man utser suppleanter, säger Lars-Anders Häggström.

Under senhösten pågår nominering av fyra nya suppleanter för styrelsens ledamöter. Kön och avtalsområde blir viktiga faktorer när de utses.
Borde någon manlig ledamot, till exempel från ett Coop-lager, stiga åt sidan för att förbundsstyrelsen ska bli mer representativ?
– Nej. Man måste ha respekt för kongressens val.

Fakta 

Förändringar i Handels
förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen november 2013

Lars-Anders Häggström, ordförande
Susanna Gideonsson, 1:e vice ordf
Tommy Tillgren, 2:e vice ordf

Melinda Hedström, Skellefteå, Kappahl butik
Anders Rydahl, Sundsvall, Menigo lager
Marie Söderqvist, Jönköping, Coop butik
Elin Westerberg, Malmö, Coop butik
Martin Ångman, Stockholm, Coop lager
Martin Karlsson, Göteborg, LO-distr.
Daniel Tillgren, Västerås, Coop lager
Tommie Hägg, Halmstad, Helens rör, lager
Viktor Zakrisson (tillfällig ers) Falun, landstinget

Övriga (ej valda av kongressen):
Personalrepr: Sören Söderman
Ungd repr: Daniel S Talebi, Stockholm, Clas Ohlson butik

Förbundsstyrelsen vald vid kongressen 2011

Lars-Anders Häggström, ordförande  
Susanna Gideonsson, 1:e vice ordf  
Tommy Tillgren, 2:e vice ordf  

Melinda Hedström, Skellefteå, Kappahl butik 
Anders Rydahl, Sundsvall, Menigo lager  
Marie Söderqvist, Jönköping, Coop butik  
Therese Möller, Malmö, Ikea butik  
Annika de Klonia, Stockholm, Ica butik  
Jessica Samuelsson, Göteborg, Coop butik 
Daniel Tillgren, Västerås, Coop lager  
Tommie Hägg, Halmstad, Helens rör, lager 
Sophia Andersson, Stockholm, LO (f-ledig) 

Övriga (ej valda av kongressen):  
Personalrepr: Sören Söderman  
Ungd repr: Daniel S Talebi, Sthlm, Clas Ohlson butik 

Gubbväldet oroar LO

LO uttrycker oro för den minskade jämställdheten i Handels styrelse.
En färsk rapport om jämställd representation i LO-förbunden visar att Handels har den klart lägsta andelen kvinnor i förbundsstyrelsen i förhållande till medlemskåren.

LO-rapporten har också tittat på nyckelposter som förbundsstyrelsens verkställande utskott samt avtalssekreterare och förbundssekreterare. I Handels rör det sig om fem poster, varav endast en innehas av en kvinna -- Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson.

Rapportförfattarna skriver att utvecklingen är oroande både för Handels och för LO i stort. Färre kvinnor i de kvinnodominerade förbundens topp innebär färre kvinnliga kandidater till LO:s förtroendeuppdrag, resonerar de.

Handels klarar jämställdhetsgranskningen betydligt bättre när det gäller antalet anställda chefer (66 procent kvinnor) samt ledamöter i förbundsråd (69 %), förhandlingsdelegationer (61 %) och avdelningsstyrelser (63 %).

Källa: "Jämställd representation 2013. Om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO"

Länk: Läs rapporten här.