Alla medlemmar i Handels ska tillhöra en klubb, men så många som 72 procent svarar nej eller vet inte på frågan om de är med i en fackklubb.
– Facket måste finnas nära medlemmarnas vardag för att de ska känna sig delaktiga och kunna påverka. I dag är det alldeles för få som tillhör en fungerande klubb, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson.

Finns det ingen firmaklubb på arbetsplatsen ska medlemmarna vara med i en branschklubb eller allmän klubb. Men i Handels medlemsregister uppges mer än var tredje medlem tillhöra en ”administrativ klubb”. En sådan saknar vald styrelse och har ingen verksamhet. Förekomsten varierar kraftigt mellan Handels 19 avdelningar. I Malmö tillhör hela 79 procent av medlemmarna sådana icke fungerande klubbar.
– Det är katastrof i vissa avdelningar. ”Administrativ klubb” ska inte finnas, de är ett brott mot stadgarna, säger Susanna Gideonsson.

Hon har lett Handels demokratiutredning, som tillsattes av kongressen 2011. Den har som mål att stärka medlemmarnas demokratiska inflytande i förbundet. Flera av utredningens viktigaste förslag handlar om att få klubbarna att fungera bättre.
– Vi måste hitta sätt att stärka klubbarna och jobba likadant i alla avdelningar.

På arbetsplatser utan firmaklubb är målet att det ska finnas fackombud eller handelsombud. Både firmaklubbar, fackombud och handelsombud har blivit mer än 10 procent färre sedan 2005.
Demokratiutredningen föreslår att fackombud ska kunna delta på avdelningarnas representantskap, dit i dag bara klubbar får utse ombud. På så sätt blir fler medlemmar företrädda i avdelningens beslutande organ. På köpet finns chans att stärka de allmänna klubbarna.
– Om det kommer några aktiva fackombud till avdelningens representantskap kan de kanske bilda styrelse till en allmän klubb, hoppas Susanna Gideonsson.

Maktbalansen i avdelningarna påverkas också av ett annat förslag från demokratiutredningen. Riktigt stora firmaklubbar, till exempel från de största lagerarbetsplatserna, har i dag ofta rätt att skicka ett stort antal ombud till avdelningens representantskap. Utredningen vill sätta ett tak på tre ombud per klubb till representantskapet. Därmed minskar de största klubbarnas dominans, vilket inte alla uppskattar.
– Vi vet att det finns diskussioner om taket, men vi tycker det är en mycket bra avvägning som passar de flesta av våra avdelningar, säger Susanna Gideonsson.

Till förbundskongressen har alla Handelsmedlemmar rätt att lämna motioner och utse ombud. Men kongress hålls bara vart femte år, och demokratiutredningen vill inte ha dem oftare. I stället öppnar utredningen för ett nytt sätt att påverka Handels verksamhet mellan kongresserna:
– Vi vill ge medlemmar, klubbar och avdelningar rätt att lämna motioner till förbundsstyrelsen.

Demokratiutredningen har lämnat 30 förslag som förbundsstyrelsen har ställt sig bakom. Många av åtgärderna kräver kongressbeslut och ändring av Handels stadgar. De behandlas på kongressen 2016.

Fakta:

Handels organisation
på arbetsplatserna

• Firmaklubb. För anställda hos en och samma arbetsgivare. Klubben har förhandlingsrätt i alla frågor.
• Branschklubb. För medlemmar i samma bransch.
• Allmän klubb. För alla medlemmar på en ort.

Arbetsplats som saknar firmaklubb har ofta ett fackombud eller ett handelsombud.

Fackombud utses av medlemmarna på arbetsplatsen och kan ha viss förhandlingsrätt.
Handelsombud utses av avdelningen och är en kontaktlänk mellan arbetsplatsen och avdelningen.

Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ. Ledamöter utses av klubbarna.

Fakta:

Förslag från Handels
demokratiutredning

• Låt medlemmar, klubbar och avdelningar få rätt att lämna motioner (förslag) till förbundsstyrelsen.

• Se över formerna för valet av kongressombud.

• En arbetsgrupp ska jobba för att utveckla olika sätt att engagera medlemmar.

• En arbetsgrupp ska stärka organisationen på arbetsplatserna. Det gäller både klubbar, fackombud och handelsombud.

• Inför en gemensam beräkning av antalet ombud till avdelningarnas representantskap: Ett ombud per 50 medlemmar, max tre ombud per klubb.

• Fackombud ska kunna delta i avdelningens representantskap.

• Branschklubb och allmän klubb ska normalt få ha max 500 medlemmar.

• Branschklubb ska finnas för frisörer och kooperativa tjänstemän i alla avdelningar.

• Rikstäckande firmaklubbar (för anställda i t ex fackförbund och a-kassor) ska byta namn till föreningar. Medlemmarna ska samtidigt tillhöra en allmän klubb i sin avdelning.