A-KASSAN
Så är det i dag:
 Du kan max få 14 960 kr/mån eller 680 kr/dag. Maxbeloppet har inte höjts sedan 2002.

Socialdemokraterna: Höja maxbeloppet till 910 kr/dag.
Vänsterpartiet: Höja maxbeloppet till 960 kr/dag.
Miljöpartiet: Höja maxbeloppet till 880 kr/dag. Efter 100 dagar ska ersättningen stegvis sänkas till som lägst 730 kr/dag.
Moderaterna: Inga förändringar.
Folkpartiet: Höja maxbeloppet till samma nivå som sjukpenningen de 100 första dagarna, drygt 1 000 kr/dag, sedan trappas det snabbt nedåt.
Centerpartiet: Höja maxbeloppet de 100 första dagarna och sedan trappas beloppet snabbt nedåt. Anger inga summor.
Kristdemokraterna: Höja maxbeloppet till 830 kr/dag.
Sverigedemokraterna: Höja maxbeloppet till 1 200 kr/dag de första 100 dagarna, därefter till 800 kr.

MP, FP, C, KD och SD vill att a-kassan ska vara obligatorisk.

NATTIS
Så är det i dag:
Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Skollagen säger bara att de ska ”sträva efter” det. Förra året erbjöd 168 av 290 kommuner omsorg på obekväm tid, enligt Skolverket.

S: Kommuner ska enligt lag erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
V: Kommuner ska vid behov vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Vill öka det statliga bidraget till kommuner som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid.
MP: Öka det statliga bidraget till kommuner som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid. Kan tänka sig lag om det inte ger resultat.
M: Ingen tvingande lagstiftning.
FP: Rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger i alla kommuner.
C: Vill lösa frågan med fler alternativ inom barnomsorgen, till exempel familjedaghem och kooperativ.
KD: –-
SD: Öka det statliga bidraget till kommuner som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid.

HELTID/DELTID
Så är det i dag:
Det finns ingen lag som ger dig rätt till heltid. Lagen om anställningsskydd ger bara deltidare rätt till fler timmar om exempelvis någon slutar eller det behövs en vikarie.

S: Ge kommun- och landstingsanställda rätt till heltid i kollektivavtal. Om inte andra branscher följer efter överväger S lagstiftning för alla anställda.
V: Införa en lag som ger alla anställda rätt till heltid.
MP: Rätt till heltid för de som jobbar inom offentlig verksamhet.
M: Vill inte lagstifta om heltid.
FP: Vill inte lagstifta om heltid.
C: Vill inte lagstifta om heltid.
KD: Vill inte lagstifta om heltid.
SD: Ge statligt bidrag till kommuner och landsting som erbjuder offentliganställda heltid. Kan tänka sig lagstiftning om det inte ger resultat.

ALLMÄN VISSTID
Så är det i dag:
2007 skapades den nya anställningsformen ”allmän visstid” som innebär att arbetsgivare inte behöver särskilda skäl för att anställa tillfälligt, till exempel inhoppare. Allmän visstidsanställning och vikariat får pågå i två år vardera under en femårsperiod, sen har man rätt till fast jobb. *

S: Ha kvar allmän visstid, men med rätt till fast jobb om man inom en femårsperiod haft visstidsanställningar i två år.
V: Avskaffa allmän visstid och införa särskilda skäl för när en arbetsgivare får visstidsanställa i övrigt. Man ska ha rätt till fast jobb efter att ha varit visstidsanställd i två år under en femårsperiod.
MP: Ha kvar allmän visstid, men rätt till fast jobb efter att under en femårsperiod haft visstidsanställning i tre år.
M: Inga förändringar.
FP: Inga förändringar.
C: Inga förändringar.
KD: Inga förändringar.
SD: Inga förändringar.

* Kollektivavtalet för butiksanställda är bättre än lagen. Den som under en femårsperiod haft en tidsbegränsad anställning i över ett år, eller varit vikarie i två år, blir fast anställd. Tillsammans får anställningsformerna vara i 36 månader för butiksanställda på privata sidan. Inom kooperationen, 24 månader.

INHYRNING
Så är det i dag:
EU:s bemanningsdirektiv säger bland annat att bemanningsanställda ska ha motsvarande lön som personalen på det inhyrande företaget. Inhyrning får inte begränsas eller förbjudas.  I Sverige resulterade direktivet i uthyrningslagen (januari 2013). Lagen gäller svenska bemanningsföretag som inte har kollektivavtal. *

S: Förbjuda inhyrning vid ett stadigvarande behov. Göra det förbjudet att säga upp anställda och använda inhyrda för samma arbetsuppgifter samt hyra in personal när det finns uppsagda som har rätt till återanställning. Ny lag ska göra huvudentreprenören ansvarig för att underleverantörerna bland annat betalar kollektivavtalsenliga löner.
V: Förbjuda inhyrning vid ett stadigvarande behov. Göra det förbjudet att säga upp anställda och använda inhyrda för samma arbetsuppgifter. Vill förbjuda bemanningsföretag, men för det krävs ändring av EU-regler.
MP: –-
M: Bemanningsföretagen ska ha en större roll i att få arbetslösa i jobb, exempelvis som arbetsförmedlare. För det ska bemanningsföretaget få pengar.
FP: –-
C: Bemanningsföretagen ska ha en större roll i att få arbetslösa i jobb, exempelvis som arbetsförmedlare. För det ska bemanningsföretaget få pengar.
KD: Bemanningsföretagen ska ha en större roll i att få arbetslösa i jobb, exempelvis som arbetsförmedlare. För det ska bemanningsföretaget få pengar. Alla bemanningsföretag vara auktoriserade, ha kollektivavtal. .
SD: –-

* Inom Handels områden gäller LO:s och Bemanningsföretagets kollektivavtal, Bemanningsavtalet. Här regleras löner, arbetstider och försäkringar för bemanningsanställda. Handels har även i lager- och butiksavtalet särskilda bestämmelser om när och hur inhyrning får ske.

–- = frågan tas inte upp av partiet på riksnivå. I vissa fall förekommer förslag på kommun- eller landstingsnivå.

Handelsnytt har valt att gå igenom de partier som sitter i riksdagen i dag.