Handels e-handelsprojekt är tänkt att pågå minst ett år. Just nu pågår en förstudie som går ut på att kartlägga vilka företag som finns, hur stora de är och om de har anställda.

Av de 9 000 företag som enligt SCB bedriver e-handel är det knappt 2 000 som har anställda. Färre än 100 av dem har kollektivavtal med Handels.

– E-handeln växer starkt. Vi vill ta fram en policy för hur vi ska organisera och avtalsbelägga, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Fler Handelsmedlemmar och fler kollektivavtal är målet med projektet.

– Vi vill att Handels ska ses som den naturliga parten på arbetsmarknaden för e-handeln, säger Per Bardh.

E-handeln är i dag inte tydligt reglerad i LO:s organisationsplan för vilka förbund som ska ha avtal inom olika verksamheter. Det kan finnas risk för gränstvister mellan facken när avtal ska slutas.

– Som vi ser det ska Handels ha kollektivavtalet när det rör sig om att expediera varor till kund, säger Per Bardh, som dock kan tänka sig vissa gränslinjeproblem gentemot till exempel Transport och Unionen.

Handels kommer att samarbeta med branschorganisationen Svensk Digital Handel, som är knuten till Handels motpart Svensk Handel.

Frågan är vilket av Handels kollektivavtal som ska tillämpas inom e-handel. Vissa e-handelsföretag som vuxit fram ur butiker har idag detaljhandelsavtalet. Det nuvarande avtalet för postorder- och e-handelsföretag är utformat för traditionell postorderverksamhet och kanske inte alltid uppfattas som attraktivt av små e-handelsföretag i dag.

– Det kan finnas anledning att utveckla avtalet så att det passar mindre företag, säger Per Bardh.

Fack och arbetsgivare arbetar just nu med att grundligt skriva om partihandelsavtalet för lagerbranschen. En möjlighet som diskuteras är att låta det nya avtalet omfatta även e-handel.

Handels förstudie om e-handel ska vara klar i slutet av sommaren. Tidplan och omfattning för huvudprojektet har ännu inte bestämts.