Skärpta krav för att kalla sig frisör
Det måste krävas yrkesbevis för att få kalla sig frisör och ingen ska få driva frisörsalong om det inte finns en anställd med frisörlicens. Frisörerna fick kongressen med sig och skärpte kraven på hur Handels ska jobba för att stärka kompetensen. Det som inte gick igenom var att kräva gesällen. Istället ska man kräva yrkesbevis. Det för att inte låsa upp sig vid ett specifikt ord som kan komma att ändras i framtiden.

Trollhättanombud vill ha central värvarutbildning
Marie-Louise Ekberg från Trollhättan kämpade för att kongressen skulle besluta om en centralt anordnad värvningsutbildning. Enligt henne vore en sådan utbildning ”en självklarhet” för ett förbund som arbetar så hårt med värvning. Förbundsstyrelsen valde att bifalla motionen, men ansåg att det var onödigt att skriva in frågan i verksamhetsplanen som Marie-Louise Ekberg önskade. Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje.

Starkare samarbete med grannländer
Handels ska förenkla rutinerna kring avgifter och medlemskap för medlemmar som jobbar över gränsen. Detta efter en motion från AnneLine Haug i Trollhättan.
– Samverkan över gränserna är otroligt viktigt för oss. Jag vill bara understryka hur glad jag är att min text gick igenom, sade AnneLine Haug, som själv arbetar i gränshandeln.

Stoppa sexuellt våld – blir prioriterad fråga
Ingen ska tvingas ha sex mot sin vilja.  Lagen måste ändras så att sexuellt umgänge kräver samtycke – och Handels måste ha en aktiv roll i det arbetet.
– Det här kan vi fan ta mig göra. Detta är en hjärtefråga för mig, sa Victor Ryberg, kongressombud från Borlänge.
Handels ska stöda de organisationer som jobbar med frågan samt driva frågan inom LO. Förbundet ska verka för att FN:s deklarationer om avskaffandet av våld mot kvinnor tillämpas i hela samhället. Som ett tydligt steg i den riktningen ska Handels verka för att en lagstiftning om sexuellt samtycke verkställs. Handels ska verka för att lagstiftningen ändras till att sexuellt umgänge kräver uttryckligt samtycke.

Två beslut om glasögon
De som behöver terminalglasögon i arbetet ska få det betalt av arbetsgivaren. Och för vanliga glasögon ska samhället ge bidrag, vill kongressen. Handels kräver att den som jobbar vid ”bildskärmar, terminaler, kassaapparater eller liknande teknisk utrustning” vid behov ska få terminalglasögon bekostade av arbetsgivaren. Men Handels ska också arbeta politiskt för att alla som behöver vanliga glasögon ska få offentliga bidrag för det. Beslutet togs mot förbundsstyrelsens vilja efter en omröstning som slutade 178–107.

Nytt ord och nytt antal
Ordet representantskapsmöte ska inte längre användas i avdelningarna. Det byts ut till årsmöte. Max fem ombud per klubb får delta på avdelningarnas årsmöten. Tidigare var maxantalet tre.

Medlemmar får skriva motioner till styrelsen
Medlemmar och klubbar får rätt att skriva motioner till förbundsstyrelsen, efter yttrande från avdelningens styrelse. Det är en av nyheterna som ska stärka demokratin i Handels. Tanken är att varje medlem ska få större inflytande och kunna påverka Handels mellan kongresserna som hålls vart femte år.

Handels organisation utreds
Handels organisation ska utredas, beslutade kongressen. Sedan slutet av förra året pågår en utredning som bland annat handlar om ombudsmännens roll. Arbetet för förbundets anställda har på senare år påverkats genom bland annat tillkomst av servicekontor, verksamhetsassistenter och rådgivningstjänsten Handels Direkt. Efter förslag av Victor Zackrisson från Handels i Dalarna ska utredningen vidgas till att titta på hela organisationen och hur man bäst arbetar på ett effektivt sätt.
Däremot sa kongressen nej till diverse ändringar av nyckeltalen för hur organisationen bemannas, som skulle ha lett till anställning av fler ombudsmän. Förbundsstyrelsen hänvisade bland annat till att man anställt extra ombudsmän som kan stödja avdelningar som fått ökad belastning.

Nedröstade motioner

Handels får fortsätta använda Facebook
Att förbundet använder sociala medier som saknar kollektivavtal är skenheligt. Det menade Michael Sjörén från Kristianstad när förbundets kommunikation diskuterades.
– Det är därför väldigt konstigt att vi använder Facebook och Twitter som saknar avtal. Jag tycker att vi sätter stopp för det, yrkade Michael Sjörén.
Men det höll inte kongressen med om. I så fall skulle förbundet få sluta använda både Youtube, Google, Windows samt nära på all digital marknadsföring, konstaterade Rickard Vivallius från förbundsstyrelsen.

Lång debatt om tvärfacklighet
Öppna upp för mer tvärfacklig utbildning, eller fortsätta ha huvudfokus på den egna studieverksamheten. Det var frågan under en lång kongressdebatt. Konrad Hyltén från Stockholm kämpade för att byta ut ett textstycke i verksamhetsplanen som förespråkade mer studiesamverkan med andra förbund. Istället ville han att tvärfacklighet skulle ses mer som ett komplement. Han fick medhåll från flera avdelningar och ombud, men till slut valde kongressen, med några mindre ändringar, att låta texten vara oförändrad.

Bättre medlemsstatistik till avdelningarna
Thorbjörn Andersson från Karlstad önskade en tydligare rapportering av medlemsutvecklingen från förbundskontoret ut till avdelningarna. Enligt honom skulle det ge avdelningarna möjlighet att vinna tillbaka medlemmar som nyligen gått ur förbundet.
– Se bara på kallduschen vi fick i vintras. Den hade kunnat förhindras, sade Thorbjörn Andersson och refererade till medlemstappet efter årsskiftet.
Kongressen gick dock på förbundsstyrelsens linje som menade att sådan statistik redan finns tillgänglig om bara avdelningarna beställer den.

Kontaktombud – ny roll i Handels?
En ny ombudsform kallat kontaktombud. Det ville Jenny Persson från Malmö att kongressen skulle ta beslut om. Enligt henne vore det ett bra sätt att engagera intresserade som inte är redo att ta på sig något stort ansvar. Jenny Pettersson hade stöd från sin egen avdelning, samtidigt ansåg andra ombud att det vore ”bakåtsträvande” att skapa en ny roll som man inte kräver något av. Förslaget blev slutligen nedröstat av kongressen.

Anton Andersson
Lisa Berthelson
Staffan Julius
Linnea Klint

Fakta

Handels ska också verka för att:
… medlemskap i fack och a-kassa ska vara avdragsgillt. Så har det varit tidigare, men togs bort 2007.
… arbetsmarknadspolitiska insatser, som praktik, endast får förekomma på arbetsplatser med kollektivavtal.
… länder som arrangerar internationella sportevenemang ska garantera grundläggande fackliga rättigheter.
… multinationella företag i Sverige tecknar globala ramavtal med Uni.
… alla företag verksamma inom Handels områden gör sina inköp från fabriker som respekterar de grundläggande globala fackliga och mänskliga rättigheterna i ILO:s åtta kärnkonventioner.
… Sverige, EU och multinationella företag tar sitt ansvar och går först i kampen för att minska klimatförändringarna.
… lika lön oavsett kön världen över.
… sätta frågan om trygga jobb högst upp på Europaparlamentets, EU-kommissionens och Europeiska rådets dagordning.

Flera kongressombud tog upp att Handels ska verka för att Sverige erkänner Väst-Sahara. Kongressen höll med, men eftersom det inte fanns någon motion om detta kunde inget beslut fattas.