LO-TCO Rättsskydd:
– Det finns alltid regler kring personalköp. Sedan kan det vara så att de inte följs. Men händer någonting och den gamla pärmen med riktlinjer grävs fram står du där, oavsett om du gjort som ni brukar, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå.

Läs riktlinjerna,
dokumentera.”

Om man frågar chefen i stället, kan man lita på att hen vet?
– Ja, det ska man kunna göra. Men se till att det som sägs dokumenteras. Det kan vara så att chefen säger fel men inte vill stå för det när felen upptäcks.  
Är det rimligt att anställda ska förlora jobbet om det blir fel?
– Domstolen har en väldigt sträng syn på detta. Du kan ha jobbat 20 till 30 år och aldrig gjort något fel men få sparken för en skitsak. Därför, chansa aldrig.

 

Svensk Handel och KFO:
– I handeln är förtroende för de anställda särskilt viktigt. De jobbar med pengar hela dagen, exempelvis i kassan, säger Clara Wiklund arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.
– Arbetsgivaren har ett stort ansvar att alla anställda informeras, att infon är lätttillgänglig och glasklar. Vad brott mot reglerna leder till ska också vara glasklart, så det inte bildas en kultur av att göra lite si och så. Den anställde har ett ansvar att ta reda på vilka regler som gäller och följa dem, säger Magnus Lindström, chefsförhandlare på arbetsgivarorganisationen KFO.

Det är oerhört viktigt
att arbetsgivaren
har förtroende
för sina anställda”.

Om det trots allt blir fel, är det rimligt att den anställde förlorar jobbet?
– Man måste alltid titta på det enskilda fallet och utreda det. Men även om det är misstag som ligger bakom kan förtroendet vara brutet och personliga skäl för uppsägning finnas. Det är oerhört viktigt att arbetsgivaren har förtroende för sina anställda, säger Magnus Lindström.
– Har vi olika uppfattningar och inte kunnat enas i förhandlingar kan en domstol döma i fallet, säger Clara Wiklund.