Fler undantag i las, samtidigt ett större ansvar för arbetsgivarna att satsa på kompetensutveckling, skriver tidningen Arbetet.

I dag presenterade regeringen sin utredning av arbetsrätten. Det handlar, i stort sett ordagrant, om samma formuleringar som man kom överens om i januariavtalet med C och L.

Utredningen ska redovisas  senast 31 maj nästa år och kommer att ha fyra deluppdrag:

Det ska presenteras lagförslag för ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i las”.

I utredningsdirektiven slås fast att utredaren ”ska beakta företagens behov av flexibilitet och utifrån detta föreslå tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.”

Men man har också lagt ett förbehåll:

”Arbetstagarorganisationernas rätt att förhandla om turordningen vid arbetsbristuppsägningar ska fortsatt finnas kvar. Utredaren bör även värna parternas möjlighet att i kollektivavtal, på både central och lokal nivå, avvika från reglerna om turordning” står det i direktiven.

Den andra av de fyra delarna går ut på att presentera lagförslag för att ”stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.”

”Arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling är i flera delar i dag otydligt och är i vissa delar otillräckligt. För att möta behoven på dagens arbetsmarknad behöver ansvaret ses över i syfte att stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga,” skriver man i direktivet till utredaren.

Man ska också presentera lagförslag för att göra det billigare för mindre företag att säga upp anställda ”samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls”.

Man ska, enligt direktiven, särskilt fokusera på uppsägningar på grund av personliga skäl som redan ogiltigförklaras av domstolen och de kostnader – exempelvis skadestånd – som då uppstår för arbetsgivaren.

Den fjärde uppgiften är att ta fram lagstiftning i syfte att ”skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.”

”Sverige är ett av de länder inom OECD där den arbetsrättsliga skillnaden mellan anställningsformen tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar är allra störst. Det bör därför skapas en bättre balans i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor, samtidigt som nuvarande anställningsformer och de grunder som finns i dag för tidsbegränsade anställningar ska finnas kvar”, slår man fast i direktiven.

Utredare blir justitierådet Gudmund Toijer som bland annat varit med och utvecklat huvudentreprenörsreglerna i byggavtalet.

Den här artikeln är i en längre form först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.