Handeln är en framtidsbransch som behöver locka fler att utbilda sig till handelsyrken och ge bra förutsättningar att stanna kvar och utvecklas i branschen. En viktig del är attraktiva gymnasieprogram som hänger med när yrken utvecklas. Det är något som skola, arbetsliv och myndigheter behöver samarbeta kring. När yrkesprogrammet nu ska uppdateras behöver vi jobba tillsammans för att det ska bli bra över hela landet. Bara så vi kan få fler sökande och ännu bättre utbildning. 

Gymnasieläraren Git Gyllix skriver att det inte hänger ihop att satsa på utbildning i sälj- och service. Vi delar inte den bilden. Personalen är handelns viktigaste resurs. Behoven av utbildning i sälj- och servicekompetenser ökar när företag jobbar med flera olika samspelande kanaler för handel. Det krävs allt mer av de handelsanställda som faktiskt möter kunderna på olika vis och ska kunna flera handelskanaler. Dessutom ökar kraven på att i konkurrensen erbjuda riktigt bra kundservice och utbildade säljare, inte minst för butiker.  

Digitala kanaler

I uppdateringen av gymnaiseprogrammet ingår att mål och kursplaner mer ska fokusera på digitala kompetenser och hur handeln också jobbar med digitala kanaler. Dessutom blir det ökat fokus på hållbar utveckling, bland annat genom en helt ny kurs. Det är något som Handels välkomnar. 

Ett yrkesprogram kan inte utbilda i allt utan behöver ha fokus på yrken som eleverna faktiskt kan jobba med efter gymnasiet. Det behöver vara tydligt för arbetslivet vad eleverna har en bra utbildning inom. Därför är det viktigt att hålla ihop programmet och säkerställa hög kvalitet över hela landet. Administrationsinriktningen har också haft väldigt få elever. 

Specialiserade yrkesroller

Git Gyllix lyfter att det byggs ut sälj- och servicekurser som möjligt ”paket” på andra yrkesprogram för den elev som vill. Det är något som branschen efterfrågat. Handeln ser förutom digitalisering också en specialisering mot mer specialiserade yrkesroller där bland annat hantverkskompetenser blir viktigare i erbjudandet till kund.

Handeln utvecklas och har ett sort behov av kompetenser och utbildad personal. Därför behövs flera olika utbildningsvägar till jobb i handeln. Fler elever behöver känna att förutsättningarna finns att våga satsa på ett jobb som handelsanställd.

Handels värnar yrkesprogrammet som en självklar del av branschens kompetensförsörjning. Vi samarbetar gärna i lokala programråd för att uppdateringen ska bli en framgång.

Daniel Söderberg Talebi 
Ombudsman utbildningspolitik, yrkes- och kompetensfrågor