E-handelskedjan med lager, paketterminaler, transportörer och utlämningsställen drivs av pressen att kundernas varor ska komma fram så snabbt som möjligt.

– Tidspressen som finns kan ge en ohälsosam arbetsbelastning i hela ledet. Många arbetsgivare undersöker inte hur den här belastningen påverkar de anställda, säger Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör och projektledare för den stora inspektionsinsatsen inom e-handeln.  

Saknar kunskap om ergonomi

Tunga lyft är vanligt i branschen och många företag får kritik för att det inte finns lyfthjälpmedel, rullvagnar och annat som underlättar för de anställda. Både arbetsgivare och anställda saknar kunskaper om ergonomi och till exempel vad som är tidiga tecken på överbelastning av kroppen.

En del e-handlare har de senaste åren uppdaterat sina lager med automation och robotar.

– Vi kan ana att det inte är arbetsmiljön som prioriteras först. Det är också ett problem om de som fattar beslut om stora investeringar inte har kunskaper om arbetsmiljö. Många av företagen är bra på att prata om hållbarhet när det kommer till miljö och klimat. Men mål om social hållbarhet, att de som jobbar ska en bra situation, behöver utvecklas, säger Eric Storbjörk.

Branschen har fått upp ögonen för problemen

Han tycker dock att de många inspektionerna och kraven på åtgärder har gjort att branschen fått upp ögonen för arbetsmiljöfrågorna.

E-handelskedjan är en bransch som präglas av stark tillväxt. Enligt Svensk handel har den ökat med nästan 40 procent under 2020 och omsätter 35 miljarder kronor. I samband med pandemin har en nästintill explosionsartad förändring skett bland konsumenterna och deras köpbeteende. Handeln har digitaliserats och den fysiska handeln sjunker.

De vanligaste bristerna

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas rutiner för att systematiskt förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivarna saknar ofta kunskaper om hur man bedriver en säker arbetsmiljö.
  • Belastningsergonomi. Arbetsgivaren och medarbetarna saknar kunskaper om belastningsproblematik, vad som är hälsosam belastning och hur man kan minska riskerna. Arbetsmiljöverket har sett trånga utrymmen och avsaknad av hjälpmedel för lyft eller rullande burar.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den tidspress som finns inom pakethanteringskedjan tvingar de anställda att hantera en stor paketmängd på kort tid. Det gäller på paketterminaler, för förarna, för varuplockarna hos e-handlarna och för anställda på utlämningsställena. Många gånger har arbetsgivarna inte undersökt eller bedömt riskerna som finns med detta. Ofta saknas en handlingsplan för att åtgärda kända risker.
  • Truckanvändning. Här är riskerna stora för olyckor, arbetssjukdomar och allvarliga skador om jobbet inte utförs säkert. Arbetsmiljöverket har ställt många olika krav kring truckanvändningen, exempelvis tillstånd, körkunskaper, kontroll av truckens utrustning samt separation av gående och trafik i lagermiljö.

Källa: Arbetsmiljöverket