I höstas genomförde Handels en enkätundersökning bland skyddsombuden i branschen. Totalt nåddes 3160 skyddsombud, varav 702 stycken svarade.

Tempo, scheman och dåliga chefer

Vad gäller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är det tre områden som sticker ut, nämligen hög arbetsbelastning, bristfällig schemaläggning och planering samt dåligt ledarskap.

Cirka 40 procent av skyddsombud inom både lager och e-handel och butiker listar de tre områdena som de största problemen i branschen.

Mer fysiskt slitit på lager

Vad gäller den fysiska arbetsmiljön kommer tungt och repetitivt högst. Skillnaden är dock större där mellan lager och butik. Till exempel listar 60 procent av skyddsombuden på lagersidan tungt arbete som det största problemet, medan strax under 40 procent säger det samma i butikerna.

Något Handels tagit fasta på i undersökningen är sambandet mellan otrygga anställningar och dålig arbetsmiljö.

På arbetsplatser med låg grad visstidsanställda säger 27 procent av skyddsombuden att den sociala arbetsmiljön är dålig. Samma siffra på arbetsplatser med många visstider är hela 59 procent.

Arbetsgivare har satt i system att utnyttja arbetstagare genom att försvaga deras ställning och anställa på otrygga kontakt

Linda Palmetzhofer

– Arbetsgivare har satt i system att utnyttja arbetstagare genom att försvaga deras ställning och anställa på otrygga kontakt, och därmed begränsa anställdas möjlighet att säga ifrån om arbetsmiljön är dålig. Vi kan inte ha en arbetsmarknad som domineras av otrygga jobb och dålig arbetsmiljö. Det är en ond cirkel som måste få ett slut, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels i ett uttalande.

Läs hela undersökningen här.

Så tycker skyddsombuden – enkäten i siffror

På arbetsplatser med många inhyrda svarar 51 procent att sjukskrivningar kopplat till stressrelaterad ohälsa förekommer i hög utsträckning.

40 procent säger att arbetsgivarnas kunskaper om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är otillräckliga.

29 procent anser att arbetsgivarnas kunskaper om risker i den fysiska arbetsmiljön är dåliga.

53 procent, av skyddsombuden anser att har dåligt med tid för att utföra sitt uppdrag.