Från den 1 oktober gäller omfattande förändringar i lagen om anställningsskydd, las. Arbetsgivare får bland annat större möjligheter att göra undantag från turordningen vid uppsägning. Å andra sidan förbättras stödet till omställning och kompetensutveckling för anställda som förlorar jobbet.

Lagen gäller för alla, men särskilda regler gäller för anställda som omfattas av det nya huvudavtalet på arbetsmarknaden. Huvudavtalet undertecknades i juni i år av de privata arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och facken för arbetare och tjänstemän i LO och PTK. 

Bred diskussion

Men det räcker inte att LO centralt skrivit under huvudavtalet. Varje enskilt fackförbund i LO ska välja om det vill ansluta sig till avtalet eller inte. Hittills har IF Metall, Kommunal, Hotell- och restaurangfacket, Pappers och Seko valt att skriva under. Handels har ännu inte bestämt sig.

Martin Nyberg, andre vice ordförande
Martin Nyberg.

– Innan vi fattar beslut ska vi noga väga för och emot och ha en bred diskussion inom förbundet, säger Handels avtalssekreterare och andre vice ordförande Martin Nyberg.

Det finns ännu ingen tidsplan för beslutsprocessen. Handels kommer enligt Martin Nyberg inte att fatta beslut före 1 oktober när nya las träder i kraft. 

– Det är klokast att ta det lugnt och analysera frågan noga, säger han.

Bättre omställning

Om Handels undertecknar huvudavtalet kommer dess regler att gälla för butiksanställda och lagerarbetare som har kollektivavtal med Svensk Handel. Anställda som omfattas av huvudavtalet får mer stöd och bättre villkor för omställning om de sägs upp på grund av arbetsbrist. Å andra sidan får arbetsgivaren ytterligare möjligheter att göra undantag från turordningen jämfört med den nya lagen.

I processen med att ta fram huvudavtalet och den nya lagen om anställningsskydd hade Handels önskat starkare skrivningar om rätt till heltid och tydligare begränsningar av visstid och hyvling. Nu är lagen klubbad och det som återstår är att ta ställning till om också huvudavtalets regler ska gälla för anställda i butiker och lager.

Huvudavtalet och nya lagen om anställningsskydd

Nya lagen: Gäller för alla. Träder i kraft 1 oktober 2022.

Huvudavtalet: Gäller för privatanställda som går under ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare i Svenskt Näringsliv och ett fackförbund som undertecknat huvudavtalet. Om Handels skriver under huvudavtalet kommer det bland annat att gälla för dem som arbetar under detaljhandelsavtalet och lager- och e-handelsavtalet med Svensk Handel. Däremot inte för anställda i kooperationen, folkrörelsen eller frisörbranschen.

.

Turordningsregler vid arbetsbrist

Tidigare: Sist in, först ut – det vill säga den som har varit anställd längst tid har störst rätt att jobba kvar. Men undantag förekommer, och på små företag kan arbetsgivaren undanta två personer från turordningen.

Nya lagen: Vid uppsägning på grund av arbetsbrist får alla arbetsgivare undanta tre personer från turordningen.

Med huvudavtal: Arbetsgivaren får undanta tre personer per avtalsområde och driftsenhet (t ex tre arbetare och tre tjänstemän per arbetsplats). Finns det bara en driftsenhet kan arbetsgivaren välja att undanta fyra anställda för alla avtalsområden. Om flera driftsenheter har gemensam turordning får arbetsgivaren undanta tre personer plus en extra per ytterligare driftsenhet. På stora arbetsplatser kan företaget i stället välja att undanta 15 procent av de anställda.

.

Uppsägning av personliga skäl

Tidigare: För att säga upp någon som misskött sig krävs saklig grund. Vad som är saklig grund avgörs av praxis, det vill säga bedömningen i tidigare fall.

Nya lagen: Uppsägning ska ha ”sakliga skäl”. Bedömningen av när det finns skäl att säga upp någon renodlas. Det ska normalt räcka med ett försök att omplacera den som riskerar uppsägning.

Med huvudavtal: I huvudavtalet preciseras vad som ska räknas som sakliga skäl. Till exempel slås fast att vid ordervägran spelar det ingen roll om personen varit anställd länge och aldrig misskött sig tidigare.

.

Uppsägningstvist

Tidigare: När en uppsagd person går till domstol och hävdar att det saknats grund för uppsägningen får hen behålla anställningen i väntan på rättens avgörande.

Nya lagen: Anställningen upphör efter uppsägningstiden, även om det finns en tvist i domstol. Under tvisten har den anställde rätt till a-kassa.

Med huvudavtal: En uppsagd som är medlem i ett fackförbund som driver tvisten får kompletterande ersättning upp till 80 procent av lönen under tvistens gång.

.

Omställning

Tidigare: Den som är fast anställd på en arbetsplats med kollektivavtal kan få hjälp om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Dels vägledning och kortare utbildning, dels pengar – avgångsbidrag 

Nya lagen: Anställda som saknar kollektivavtal får ett begränsat statligt stöd. För den som jobbar där det finns kollektivavtal förbättras stödet så att det även omfattar visstidsanställda och de som sägs upp av hälsoskäl. 
Den som har jobbat i åtta år kan få studera i 44 veckor med omställningsstudiestöd för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Bidraget är 80 procent av lönen upp till 26 625 kr/mån.

Med huvudavtal: Mer omfattande stöd. Även visstidsanställda och sjuka får rätt till avgångsbidrag. Kompletterande studiestöd gör att de som haft lön över 26 625 kr/mån får mer ersättning för studier.

.

Heltid

Nya lagen: Heltid ska vara norm för tillsvidareanställda och gäller om inte annat har avtalats. Om arbetsgivaren bara erbjuder deltid måste denne kunna motivera varför.

.

Visstid

Tidigare: Allmän visstidsanställning övergår efter 24 månader i tillsvidareanställning. (I Handels kollektivavtal för butiksanställda gäller andra regler.)

Nya lagen: Allmän visstid döps om till särskild visstid, som omvandlas till tillsvidareanställning efter tolv månader.

.

Hyvling

Tidigare: Arbetsgivare kan hyvla arbetstid, det vill säga skära ner flera personers sysselsättningsgrad i stället för att säga upp någon helt, utan hänsyn till turordning. (I Handels kollektivavtal för butiksanställda finns dock regler om turordning och omställningstid.)

Nya lagen: Turordningsregler införs vid hyvling. 

.

Bemanningsanställda

Nya lagen: Om en person varit inhyrd på samma arbetsplats 24 månader under en treårsperiod ska hen erbjudas tillsvidareanställning i det inhyrande företaget. Företaget kan välja att betala två månadslöner i stället.

Med huvudavtal: Företaget måste betala tre månadslöner om man inte tillsvidareanställer personen.